Kommuneplan forsiden

10.1.R6 Skalskoven

Mål

Det er målet at fastholde arealet som et offentligt rekreativt friareal i tilknytning til selve Skalskoven samt som grønne kiler mellem boligområder. Dele af området er udpeget til skovrejsningsområde.

101R6bælte _250
Grønt bælte mellem Skovbakken og Skalhøje.
Anvendelse

Området skal fortsat anvendes som et offentligt tilgængeligt friareal.

I den vestlige del af området er hundetræningsbane med tilhørende klubhus. I forbindelse med Nibe Festivalen har denne del af området en meget central funktion i nogle uger om året, hvor det udnyttes til festivalaktiviteter.

De dele af området, der ligger nord for Skovbakken og Skalhøje kan indgå som en del af Skalskoven. Dele af området er idag tilplantet med træer.

Derudover vil dele af området kunne anvendes som grønne kiler mellem boligområder.

 


Klubhus i den vestlige del af arealet

101R6skalskov _250
Området op til Skalskoven er udlagt til rekreativt område.
Byggemuligheder

Der kan opføres enkelte mindre bygninger/skure i forbindelse med hundetræningsklubbens aktiviteter eller i forbindelse med andre aktiviteter.

I forbindelse med Nibe Festivalen kan der opstilles midlertidige skure, bygninger, campingvogne og lignende.

Trafik - Veje og stier

Området er med sin placering i tilknytning til Skalskoven vigtig i arbejdet med at skabe rekreative sammenhængende stiforbindelser på tværs af byen. Der er allerede etableret stiforbindelser - Skalstien - fra området til de omkringliggende kvarterer, og det er vigtigt at disse sikres, da de sikrer sammenhængen i det overordnede stinet.

 101R6skrå _150
Området set fra øst.
25-04-2016
Anvendelse
Fritidsformål
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A
Byggemuligheder
Der kan etableres mindre bygninger der er nødvendige for områdets anvendelse
Etager: Max. 1
Højde: Max. 5 meter
Trafik - Veje og stier
Der skal sikres stiforbindelser til de omkringliggende områder
Zoneforhold
Landzone og byzone
Andre planer