Kommuneplan forsiden

10.1.R10 Istidsskræn­ten

Mål

Det er målet at fastholde området som et attraktivt og karakteristisk offentligt rekreativt areal, der med sin synlighed og beliggenhed er med til at kendetegne Nibe. Istidsskrænten er med til at give byen en særlig identitet og genkendelighed. Istidsskrænten skal bevares og understreges yderligere hvor det er muligt.

Anvendelse

Området skal fungere som en bypark og offentligt grønt areal, der som en grøn kile forbinder den centrale del af Nibe med det store skovområde ved Skalskoven. Området rummer rastepladser med tilhørende faciliteter og har derved også en rekreativ funktion for andre end byens borgere. Fra bymidten og til Skalskoven og Aalborgvej/Skalhuse er der etableret gang- og cykelstier, hvilket er med til at understøtte områdets rekreative funktion.

101R10_150
Istidsskrænten og byparken
Byggemuligheder

Der kan etableres mindre bygninger eller installationer, der er nødvendige i forbindelse med driften af området eller som har en funktion i forhold til områdets anvendelse som rekreativt område for byen.

Arkitektur - Byrum og landskab

Istidsskrænten er et identitetsskabende element i Nibe. Den markerer grænsen mellem strandengen og den flade ældre del af byen og de nyere del af byen. Området har en væsentlig funktionen som bypark med overordnede stiforbindelser og er med til at binde byen sammen med Skalskoven.

Den eksisterende fordeling af beplantning/skov og græsareal fastholdes, ligesom beplantningen der udgør bynavnet NIBE til stadighed skal bevares/fornyes.


Istidsskrænten både deler og sammenbinder byen
Trafik - Veje og stier

Stiforbindelserne i området er en del af det overordnede stisystem i Nibe, og er derfor centrale i arbejdet med at skabe sammenhæng mellem de enkelte bydele og de rekreative områder.


Der går vigtige stiforbindelser langs istidsskrænten
25-04-2016
Anvendelse
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A
Byggemuligheder
Området skal så vidt muligt friholdes for bebyggelse.
Arkitektur - Byrum og landskab
Istidsskrænten skal bevares med sin nuværende udformning og beplantning
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelserne mellem bymidten, Skalskoven og Skalhuse skal sikres
Zoneforhold
By- og landzone
Andre planer