Kommuneplan forsiden

10.1.B2 Grydstedvej, Lundevej m.fl.

Mål

Området er et udbygget boligområde, som strækker sig fra bymidten og til de nye udstykninger mod syd. Det er målet at fastholde strukturen i området, så det fortsat kan være et attraktivt boligområde med en bynær placering og let adgang til byens servicefunktioner.

Anvendelse

Områdets hovedanvendelse er boligformål i form af traditionelle parcelhuse - åben/lav bebyggelse, og enkelte mindre delområder med tæt/lav bebyggelse.

Der vil kunne etableres service- og erhvervstyper, der vil kunne indpasses i området uden genevirkninger for omgivelserne. Dette skal reguleres nærmere i en lokalplan.

Forud for placering af institutioner med mere end 10 beboere og 4 ansatte samt andre funktioner, som vurderes at kunne medføre betydelig genevirkning for området, skal der gennemføres en lokalplanlægning. Planlægningen skal sikre tilfredsstillende trafikbetjening, miljøforhold mv - samt ikke mindst at berørte parter høres.

101B2_150
Tæt/lav bebyggelse i området.
Byggemuligheder

For ejendommen matr. nr. 110, Nibe Bygrunde er der fastsat en max. bebyggelsesprocent på 60.

Trafik - Veje og stier

Tyvedalsstien går gennem området i nord-sydgående retning og videre til midtbyen. Dens vigtighed for sammenhængen i det overordnede stisystem skal styrkes, ligesom det skal sikres, at der fra de forskellige boligområder er tilgængelighed til Tyvedalsstien. Endvidere er stien langs Hestebakken central i forhold til den øst-vestgående trafik mod skole- og fritidsområdet ved Lundevej.


Tyvedalsstien ved Hestebakken
25-04-2016
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav)

Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 30 for åben-lav og max. 40 for tæt-lav (60 for et delområde)
Etager: Max. 1½
Højde: Max. 8,5 m
Fælles opholdsareal: Min. 5% af områdets areal for åben-lav og 10% for tæt-lav
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A

Byudvikling, byomdannelse og klimatilpasning, se retningslinje 2.1.6

Grænseværdier for støj fra veje, se retningslinje 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinje 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone
Andre planer