Kommuneplan forsiden

10.1.B11 Søndergade og Kolds­mindevej

Mål

Området er et lavtliggende boligområde, der udgør en del af bykanten mod fjorden og som i kraft heraf har en attraktiv beliggenhed. Det er målet at fastholde og styrke sammenhængen med fjorden som et markant element i området. 


Området grænser op til Banestien og strandengen
Anvendelse

Områdets hovedanvendelse er boligformål - mod Koldsmindevej tæt-lav bebyggelse og mod Søndergade åben-lav bebyggelse med store villaer.

Der vil kunne etableres service- og erhvervstyper, der vil kunne indpasses i området uden genevirkninger for omgivelserne, hvilket ligeledes gælder videreførelse af eksisterende erhverv. Dette skal reguleres nærmere i en lokalplan.

Forud for placering af institutioner med mere end 10 beboere og 4 ansatte samt andre funktioner, som vurderes at kunne medføre betydelig genevirkning for området, skal der gennemføres en lokalplanlægning. Planlægningen skal sikre tilfredsstillende trafikbetjening, miljøforhold mv - samt ikke mindst at berørte parter høres.

Miljø

Det skal sikres, at trafikstøjen - særligt fra omfartsvejen - ikke påfører boligerne et udendørs støjniveau på døgnbasis, der overstiger 58 dB(A).

Arkitektur - Byrum og landskab

Ejendommene med facade til Søndergade er omfattet af den bevarende lokalplan. Renovering eller genopførelse af disse skal ske efter bestemmelserne i den bevarende lokalplan og i respekt for købstadsmiljøet i midtbyen.

Trafik - Veje og stier

Langs den nordlige afgrænsning af området forløber Roklubstien som forbinder Søndergade med Koldsmindevej og videre til roklubben. Denne forbindelse skal sikres, da den både har en funktion i forhold til at skabe forbindelse til roklubben og i forhold til at skabe sammenhæng i byens overordnede stisystemer.


Roklubstien fra Søndergade
25-04-2016
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav)
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 30 for åben-lav og max. 50 for tæt-lav.
Etager: Max. 2½
Højde: Max. 8,5 m
Fælles opholdsareal: 10% for tæt-lav
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A
Grænseværdier for støj fra veje, se retningslinje 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinje 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone
Andre planer