Kommuneplan forsiden

10.1.O4 Nibe skole

Mål

Det overordnede mål er at sikre området til almennyttige formål til glæde og gavn for hele byen og området. Med den centrale placering er der basis for at skabe et attraktivt skole- og kulturområde med en stor brugerflade.

Området er dog afgrænset af eksisterende boligområder, hvilket på sigt kan gøre det til en udfordring at sikre de optimale forhold - udvidelsesmulighederne er således begrænsede.

101O4_150
Nibe Skole set fra luften
Anvendelse

Området skal primært bruges til skoleformål, men kan også anvendes til kulturelle formål. Skolen kan fungere som en form for kulturhus for byen.

Byggemuligheder

Med de relativt begrænsede byggemuligheder på grunden er det nødvendigt at bygge i højden. I den gældende lokalplan 82 er der udpeget nogle mindre byggefelter i tilknytning til eksisterende byggeri, som giver mulighed for bebyggelse i op til 12,5 meters højde.

Arkitektur - Byrum og landskab

Der skal sikres gode og attraktive udendørs opholdsarealer i tilknytning til skolen.

For at sikre en god afgrænsning mellem hele skoleområdet og de nærliggende boliger, skal den grønne afgrænsning mod boligerne på Lærkestien og Østervangen fastholdes.

Trafik - Veje og stier

Der er lavet lokal trafikregulering i området omkring skolen for at sikre en hensigtsmæssig trafikafvikling i særligt morgenperioden. Som en del heraf er Lundevej lukket for gennemkørsel.

Der skal til stadighed være fokus på de bløde trafikanter, der udgør den primære del af trafikken i området.


Lundevej og skolen
25-04-2016
Anvendelse
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 50

Etager: Max. 2

Højde: Max. 12,5 meter
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A
Arkitektur - Byrum og landskab
Den grønne afgrænsning mod boligerne på Lærkestien og Østervangen skal fastholdes.
Trafik - Veje og stier
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone
Andre planer