Kommuneplan forsiden

10.1.T1 Hobrovej, kraftvarme­værk

Mål

Eksisterende kraftvarmeværk inden for området kan udvides og der er mulighed for at etablere anlæg til vedvarende energi syd for selve varmeværket, f.eks. til solenergianlæg.

På bakketoppen øst og nord for kraftvarmeværket (på begge sider af Hobrovej) skal der etableres en mindre skov, som er med til understrege toppen af bakken - se illustrationsplan.

Anvendelse

Området må kun anvendes til kraftvarmeværk, transformeranlæg og anlæg til vedvarende energi.

Desuden kan placeres bygninger/installationer, der er nødvendige i forbindelse med drift af disse anlæg.

Miljø

Der er i lokalplanen for området fastsat en støjkonsekvenszone på 200 meter. Indenfor denne afgrænsning må der ikke etableres støjfølsomme formål som boliger og institutioner.

Arkitektur - Byrum og landskab

Støjudbredelsen fra området skal reduceres mest muligt, så der ikke opstår støjgener ved boliger i det åbne land eller de tilstødende rammeområder. Dette kan eksempelvis gøres ved skovplantning, som derved kommer til at fungere som en buffer.

Af hensyn til de nære omgivelser skal der etableres afskærmende beplantning rundt om et eventuelt anlæg til vedvarende energi, såfremt det er synligt i landskabet.

25-04-2016
Anvendelse
Tekniske anlæg (kraftvarmeværk, transformeranlæg og anlæg til vedvarende energi)
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Der kan opføres bygninger m.v., der er nødvendige for områdets anvendelse til kraftvarmeværk. Området syd for varmeværket kan anvendes til anlæg til vedvarende energi - eksempelvis solenergianlæg.

Miljø
Miljøklasse 3-6, se Bilag A
Støjkonsekvenszone: 200 m
Arkitektur - Byrum og landskab
Der skal etableres afskærmende beplantning mod det åbne land. Det kan etableres som bynær skov.
Trafik - Veje og stier
Vejadgang sker fra Hobrovej

Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Zoneforhold
Byzone og landzone
Planforslag
 
Andre planer