Kommuneplan forsiden

10.1.O7 Lundevej

Mål

Det er målet at fastholde og udvikle området som et institutionsområde med attraktive grønne omgivelser, ligesom der fortsat skal være mulighed for forskellige fritidsformål.

101O7_150
Området øst for Lundevej
Anvendelse

Området kan anvendes til daginstitutioner, fritidshaver, rekreative formål og lignende.

I nær tilknytning til området findes flere grønne udendørs opholdsarealer.

101O7-daginst _150
Ny daginstitution på Lundevej
Trafik - Veje og stier

Det er vigtigt at bevare og udbygge stisystemer til området, så det er et sikkert og lettilgængeligt område for de bløde trafikanter. Her spiller Landsbystien en vigtig rolle, ligesom den er en vigtig del af den overordnede stistruktur i byen.


Landsbystien forbinder den østlige del af området med den øvrige del af byen
25-04-2016
Anvendelse
Klinikker
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål

Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent for området: Max. 25

Etager: Max 1½

Højde: Max. 8,5 meter
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A
Trafik - Veje og stier
Vejadgang skal ske fra Lundevej

De interne stiforbindelser i området skal bevares

Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone
Andre planer