Kommuneplan forsiden

10.1.B4 Pindstruphøj m.fl.

Mål

Området er højtbeliggende i forhold til fjorden og omfatter et næsten udbygget parcelhusområde og et udbygget tæt-lavt område. Med sin beliggenhed i første række mod fjorden har området en attraktiv beliggenhed, til trods for at der ikke er direkte fjordudsigt fra boligerne.

Det er målet at styrke områdets karakter ved at værne om de store fælles friarealer, hvorfra nærheden til fjorden især fornemmes.

Anvendelse

Hovedparten af området er fastlagt til åben-lav beboelse i form af traditionelle parcelhuse og mod syd er der et mindre område fastlagt til tæt-lav. Området ved Godenshøj er stadig ved at blive bebygget.

På det lavt liggende areal langs Søndergade ligger fire ældre ejendomme, der ikke har nogen fysisk tilknytning til det øvrige område.  

Der vil kunne etableres service- og erhvervstyper, der vil kunne indpasses i området uden genevirkninger for omgivelserne. Dette skal reguleres nærmere i en lokalplan.

Forud for placering af institutioner med mere end 10 beboere og 4 ansatte samt andre funktioner, som vurderes at kunne medføre betydelig genevirkning for området, skal der gennemføres en lokalplanlægning. Planlægningen skal sikre tilfredsstillende trafikbetjening, miljøforhold mv - samt ikke mindst at berørte parter høres.

101B4_huse _150
Parcelhusbebyggelse i området.
Byggemuligheder

I den gældende lokalplan for den nordlige del af området er der mulighed for i et delområde at lave bebyggelse i to etager, hvilket dog forudsætter en maksimal bygningshøjde på 7 meter.

Den eksisterende private vandværksboring kan fortsætte uændret. På sigt vil boringen dog blive sløjfet og erstattet af en boring i Sønderholm Plantage.

Miljø

Det skal sikres, at trafikstøjen ikke påfører boligerne et udendørs støjniveau på døgnbasis, der overstiger 58 dB(A).

Arkitektur - Byrum og landskab

De store friarealer centralt i parcelhusområdet har en meget central placering og funktion i området. Det er herfra man fornemmer kystnærheden og udsigten, og det er vigtigt at sikre disse forhold.

101B4_udsigten _150
Fra områdets friarealer fornemmes tætheden til fjorden
Trafik - Veje og stier

På tværs af området - fra Solbakken til Sygehusvej - forløber områdets hovedsti Sandmandsstien. Den har en vigtig funktion både som en intern sti men også som en del af det samlede stisystem i Nibe, og den er derfor vigtig at opretholde.

101B4_stien _150
Sandmandsstien løber tværs over det store friareal ved Pindstrup Høj
Zoneforhold

Syd for grundene på Pindstruphøj ligger et mindre område i landzone. Dette område skal ved en lokalplan overføres til byzone.

25-04-2016
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav)
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Grundvandsbeskyttelse
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 30 for åben-lav. Max. 35 for tæt-lav.

Etager: Max. 1½ (i et delområde til åben-lav dog 2 etager)

Højde: Max. 8,5 m (ved 2 etager max. 7 meter)

Fælles opholdsareal: Min. 10% af områdets areal for åben-lav, 15% for tæt-lav.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A
Der kan ikke etableres grundvandstruende aktiviteter
Grænseværdier for støj fra veje, se retningslinje 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
De attraktive grønne friarealer skal sikres.
Udsigtskvaliteter skal sikres fra områdets friarealer.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres

Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
By- og landzone
Planforslag
Lokalplan nr. 10-1-105
Andre planer