Kommuneplan forsiden

10.1.F1 Sølyst Camping

Mål

Det er målet at fastholde og udvikle området som et attraktivt område til ferie- og fritidsformål i form af campingplads med tilhørende faciliteter.

Anvendelse

Anvendelse af området - herunder opstilling af campingvogne, telte og hytter - skal ske i overensstemmelse med det til enhver tid gældende campingreglement.

Byggemuligheder

Faste bygninger - herunder campingvogne, telte og hytter til udlån eller udlejning må kun etableres i området mellem Løgstørvej og den regionale rekreative stiforbindelse, der gennemskærer pladsen.

Miljø

Langs campingpladsens afgrænsning mod Løgstørvej skal en støjafskærmning sikre, at trafikstøjen ikke påfører pladsen et udendørs støjniveau på døgnbasis, der overstiger 53 dB(A).

Arkitektur - Byrum og landskab

Langs campingpladsens afgrænsning mod det åbne land, mod Løgstørvej og mod den regionale stiforbindelse skal der etableres/fastholdes tætte visuelle afskærmende beplantninger.

101F1_150
Luftfoto af pladsen
Trafik - Veje og stier

Det eksisterende forløb af den regionale rekreative stiforbindelse gennem området skal sikres.

25-04-2016
Anvendelse
Ferieformål
Rekreative formål
Antallet af campingenheder må ikke overstige 200
Anvendelsen er specificeret i Bilag A
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent for faste bygninger: Max. 10
Højde: Generelt max. 8,5 meter - for campinghytter dog max. 5 meter
Miljø
Miljøklasse 2-5, se Bilag A

Byudvikling, byomdannelse og klimatilpasning, se retningslinje 2.1.6

Vejledende grænseværdier for støj fra veje, se  retningslinje 13.3
Arkitektur - Byrum og landskab
Der skal sikres visuelle afskæmende beplantninger mod pladsens omgivelser
Trafik - Veje og stier
Vejadgang skal ske fra Løgstørvej
Den regionale stiforbindelse gennem området skal sikres
Zoneforhold
Landzone
Andre planer