Kommuneplan forsiden

10.1.B10 Sønder­bakken

Mål

Området er et udbygget mindre parcelhusområde, der ligger på toppen af istidsskrænten hævet over midtbyen. Det er målsætningen, at området skal videreføres uændret.


Udsigt over byen
Anvendelse

Områdets hovedanvendelse er boligformål i form af traditionelle parcelhuse - åben/lav bebyggelse.

Der vil kunne etableres service- og erhvervstyper, der vil kunne indpasses i området uden genevirkninger for omgivelserne. Dette skal reguleres nærmere i en lokalplan.

Forud for placering af institutioner med mere end 10 beboere og 4 ansatte samt andre funktioner, som vurderes at kunne medføre betydelig genevirkning for området, skal der gennemføres en lokalplanlægning. Planlægningen skal sikre tilfredsstillende trafikbetjening, miljøforhold mv - samt ikke mindst at berørte parter høres.

Miljø

Det skal sikres, at trafikstøjen fra Sygehusvej ikke påfører boligerne et udendørs støjniveau på døgnbasis, der overstiger 58 dB(A).

Trafik - Veje og stier

Stiforbindelsen, der forløber langs den øverste kant af istidsskrænten - Over Sønderbakken, skal sikres som en vigtig del af den sammenhængende stistruktur i byen.


Over Sønderbakken - stien på kanten af istidsskrænten
25-04-2016
Anvendelse
Boliger (åben-lav)
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 30
Etager: Max. 1½
Højde: Max. 8,5 m
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A
Grænseværdier for støj fra veje, retningslinje 13.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone