Kommuneplan forsiden

10.1.O9 Nibe Idræts- og Kulturcenter m.m.

Mål

Det er målet at fastholde og udvikle området som et fritids- og institutionsområde med nærtliggende grønne omgivelser.

101O9_150
Luftfoto af området.
Anvendelse

I området kan etableres halfaciliteter og baneanlæg, som kan anvendes i forbindelse med idræt og ved diverse kulturarrangementer.

På arealerne ved Hobrovej ligger børnehave, fritidsklub og spejderfaciliteter. Alle disse forskellige funktioner har gode og grønne udendørs opholdsarealer i direkte tilknytning. 


Institution ved Hobrovej
Byggemuligheder

Der er i den gældende lokalplan for området arealreservationer til haludvidelser og klubhusbyggeri, ligesom der er mulighed for at etablere et vandrerhjem i tilknytning til idrætsfaciliteterne.

En eventuel udvidelse af hallen kan opføres i samme højde som det eksisterende halbyggeri. Evt. kan hallen udvides til også at rumme en ny svømmesal, såfremt den eksisterende svømmehal nedlægges.

Trafik - Veje og stier

Institutions- og fritidsområdet mellem Lundevej og Hobrovej har en meget central placering i Nibe. Det er vigtigt at bevare og udbygge de interne stisystemer til området, så det er et sikkert og lettilgængeligt område for de bløde trafikanter.

25-04-2016
Anvendelse
Klinikker
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål

Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent:
Området som helhed: Max. 10
For delområder: Max. 25
Etager: Max. 1 med udnyttet tagetage
Vandrehjem dog max. 2 etager
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A
Arkitektur - Byrum og landskab
Området skal fungere som et centralt område for idræt og kultur. Det udgør et centralt mødested for byens borgere og kan videreudvikles med nye funktioner, som er med til at understøtte området som et aktivt byrum.
Trafik - Veje og stier
Vejadgang skal ske fra Lundevej henholdsvis Hobrovej

De interne stiforbindelser i området skal bevares
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone
Andre planer