Kommuneplan forsiden

10.1.C3 Grønnegade og Kræmmer­gade

Mål

Det er målet at området skal fungere som et mindre butiksområde og indgå som en del af den samlede byfront og omdannelsen heraf.

Området har en central beliggenhed mellem midtbyen og havnen, og det er derfor vigtigt, at området udvikles med henblik på at styrke denne forbindelse og sammenhængen i hele byfronten i det hele taget.

101C3_rundkørsel _150
Rundkørslen ved Aalborgvej. En af de mulige koblinger mellem by og havn.
Anvendelse

Området er et mindre butiksområde, der ikke ligger i direkte tilknytning til de øvrige detailhandelsområder i byen - afstanden er dog ikke så stor. Der findes i området møbelforretning (udvalgsvarebutik), bank og dagligvarebutik.

Tidligere var den vestlige del af området (møbelforretning) udlagt til pladskrævende varegrupper. Dette er nu taget ud, da definitionen af pladskrævende varegrupper er blevet mere snæver. En møbelforretning defineres nu blot som en udvalgsvarebutik.


Området afgrænses mod Kræmmergade af en gammel lagerhal
Byggemuligheder

I henhold til Vejloven er der fra Aalborgvejs vejmidte fastsat en byggelinie på 17,5 meter.

Arkitektur - Byrum og landskab

Området ligger som en del af den langstrakte byfront omkring byen. Der skal arbejdes med, hvordan der kan skabes en bedre sammenhæng mellem byen og fjorden, og i dette arbejde er de mellemliggende arealer - byfronten - et centralt element.

Særligt to forhold er i fokus:

  • Strandengsarealerne, der er kendetegnende for kystområdet ved Nibe, skal styrkes, så de bliver endnu mere synlige - eksempelvis ved at de slynger sig ind mellem husene/byggefelterne, og derved skaber en bedre sammenhæng til byen.
  • Sigtelinjerne mellem byen og fjorden skal sikres, så den nære sammenhæng mellem midtbyen og fjorden bliver synlig (begge veje), og der kan endvidere arbejdes mere med stiforbindelser, så der også rent fysisk bliver en bedre sammenhæng.

Den vestlige del af området er omfattet af den bevarende lokalplan for bymidten, og det er vigtigt, at der tages hensyn til de bevaringsværdige bygninger i naboområderne, når der sker en udvikling af området.

Der er udarbejdet en facade- og skiltevejledning for Aalborg og Nørresundby Midtby. Her kan der hentes inspiration og vejledning - også i forhold til andre områder. Se "Din facade - byens ansigt".

Der er også udarbejdet en vejledning om brug af gågader, torve, pladser og fortove. her kan der blandt andet hentes inspiration og vejledning om udendørs udstilling. Se "Gader og pladser - til glæde for alle".

101C3_luftfoto _150
Området set fra luften med jollehavnen i forgrunden
25-04-2016
Anvendelse
Enkeltstående butikker
Hotel og restaurant
Klinikker
Kontorer
Service
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg

Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Bruttoetageareal: Max. 1.000 m² pr. dagligvarebutik og max. 250 m² pr. udvalgsvarebutik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.5
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 50
Etager: 2
Højde: Max. 8,5 meter
Byggelinier: 17,5 meter fra vejmidte Aalborgvej
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A

Byudvikling, byomdannelse og klimatilpasning, se retningslinje 2.1.6
Arkitektur - Byrum og landskab
Sigtelinjer mellem byen og fjorden skal sikres
Trafik - Veje og stier
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone
Andre planer