Kommuneplan forsiden

10.1.B14 Skovbakken

Mål

Området ved Skovbakken er stort set udbygget. Området er beliggende på en sydvendt skråning, hvorfra der er en langstrakt udsigt over landskabet og til dels fjorden. Det er målet at fastholde og styrke disse forhold, som sammen med beliggenheden direkte op ad de rekreative arealer ved Skalskoven er med til at gøre området til et attraktivt sted at bo.

101B14_området _150
Skovbakken set fra syd. Tydeligt at området ligger på bakken op mod Skalskoven.
Anvendelse

Områdets hovedanvendelse er boligformål i form af traditionelle parcelhuse - åben/lav bebyggelse.

Der vil kunne etableres service- og erhvervstyper, der vil kunne indpasses i området uden genevirkninger for omgivelserne. Dette skal reguleres nærmere i en lokalplan.

Forud for placering af institutioner med mere end 10 beboere og 4 ansatte samt andre funktioner, som vurderes at kunne medføre betydelig genevirkning for området, skal der gennemføres en lokalplanlægning. Planlægningen skal sikre tilfredsstillende trafikbetjening, miljøforhold mv - samt ikke mindst at berørte parter høres.

101B14skraa _250
Skovbakken og Skalhøje set fra luften
Arkitektur - Byrum og landskab

Ud over de udsigtsmæssige kvaliteter fra området er det meget skovnært, hvilket skal styrkes yderligere. Områderne mellem Skalskoven og boligerne er således forbeholdt skovtilplantning. Områderne øst og vest for Skovbakken er udlagt til grønne kiler der skaber forbindelse mellem fremtidigt boligområde mod syd og Skalskoven i nord.

101R6bælte _250
Den grønne forbindelse mellem mellem Skovbakken og Skalhøje.
Trafik - Veje og stier

Stiforbindelser øst og vest for området skal sikre adgang fra fremtidigt boligområde mod syd til det rekreative område ved Skalskoven.

101B14_stien _150
Stiforbindelsen vest for Skovbakken skaber forbindelse til Skalskoven
25-04-2016
Anvendelse
Boliger (åben-lav)

Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 30

Etager: Max. 2
Højde: Max. 8,5 m

Fælles opholdsareal: Min. 10% af områdets areal
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A
Grænseværdier for støj fra veje, se retningslinje 13.3.
Trafik - Veje og stier
De overordnede stiforbindelser skal sikres
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone
Andre planer