Kommuneplan forsiden

10.1.R1 Parkvej

Mål

Det er målet, at området skal indgå som en del af en grøn kile, der på sigt skal gå fra Binderup å og mod vest ind i Nibe.

Anvendelse

Området skal være et overvejende grønt rekreativt område med mulighed for stiforbindelser og fritidsaktiviteter.

Området skal indeholde anlæg til Lokal Afledning af Regnvand (LAR-løsninger) - eksempelvis regnvandsbassin.

101R1_150
Området set fra Parkvej
Byggemuligheder

Der kan opføres enkelt mindre bygninger der er nødvendige for områdets drift.

 

Miljø

Der findes i området et eksisterende regnvandsbassin til Lokal Afledning af Regnvand (LAR-løsning). Dette kan muligvis ved behov udvides.

Trafik - Veje og stier

Området skal være med til at skabe rekreative sammenhængende stiforbindelser både mellem eksisterende og kommende boligområder, men også fra byen og ud i det åbne land mod øst og videre ned mod Binderup å.

25-04-2016
Anvendelse
Rekreative formål
Fritidsformål
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A
Byggemuligheder
Der kan etableres mindre bygninger der er nødvendige for områdets anvendelse
Etager: Max. 1
Højde: Max. 5 meter
Miljø
Der er mulighed for LAR-løsning i området.
Trafik - Veje og stier
Der skal sikres stiforbindelser til de omkringliggende områder.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Landzone overføres til byzone
Andre planer