Kommuneplan forsiden

10.1.T3 Aalborgvej, genbrugsplads

Mål

Eksisterende genbrugsplads inden for området kan udvides.


Genbrugspladsen
Anvendelse

Området må kun anvendes til genbrugsplads og relaterede installationer og anlæg i tilknytning hertil.

Arkitektur - Byrum og landskab

Genbrugspladsen skal ved beplantning afskærmes mod naboer og det åbne land, så både de visuelle og de støjmæssige gener bliver minimeret.

25-04-2016
Anvendelse
Tekniske anlæg (genbrugsplads)
Oplagsvirksomhed
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Højde: Max. 8,5 meter

Etager: Max. 2
Der må ikke opføres eller indrettes ny bebyggelse, bortset fra bygninger m.v., der er nødvendige for områdets anvendelse til genbrugsplads.
Miljø
Miljøklasse 4-7, se Bilag A

Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se  retningslinje 4.1.3
Arkitektur - Byrum og landskab
Afskærmende beplantning mod naboer og det åbne land
Trafik - Veje og stier
Vejadgang sker fra Aalborgvej

Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Zoneforhold
Landzone
Planforslag
 
Andre planer