Kommuneplan forsiden

10.1.B12 Nørregade og Stadionvej

Mål

Området er et fuldt udbygget boligområde, og det er målet at fastholde områdets funktion og udformning som et bynært område tæt på rekreative arealer.

Anvendelse

Områdets hovedanvendelse er boligformål - primært i form af etageboliger men også et mindre område med tre traditionelle parcelhuse - åben/lav bebyggelse.

Der vil kunne etableres service- og erhvervstyper, der vil kunne indpasses i området uden genevirkninger for omgivelserne. Dette skal reguleres nærmere i en lokalplan.

Forud for placering af institutioner med mere end 10 beboere og 4 ansatte samt andre funktioner, som vurderes at kunne medføre betydelig genevirkning for området, skal der gennemføres en lokalplanlægning. Planlægningen skal sikre tilfredsstillende trafikbetjening, miljøforhold mv - samt ikke mindst at berørte parter høres.

Miljø

Det skal sikres, at trafikstøjen - særligt fra Nørregade - ikke påfører boligerne et udendørs støjniveau på døgnbasis, der overstiger 58 dB(A).

08-05-2017
Anvendelse
Boliger (etage/åben-lav)

Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 30 for åben-lav og max. 50 for etage.
Etager: Max. 2 for åben-lav og max. 3 for etage.
Højde: Max. 8,5 m for åben-lav og max. 14 for etage.
Fælles opholdsareal: Min. 5% af områdets areal for åben-lav og 15% for etage.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A
Grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinje 4.1.3
Grænseværdier for støj fra veje, se retningslinje 13.3
Trafik - Veje og stier
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Parkeringsanlæg, se retningslinje 13.12
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Andre planer