Kommuneplan forsiden

10.1.B17 Nøragervej og Parkvej

Mål

Området er en del af et større område, som på sigt kan byudvikles. Dermed er det vigtigt at sikre en sammenhængende plan for hele det fremtidige byudviklingsområde, hvor også mulighed for forskellige boligtyper, grønne områder, områder til LAR-løsninger, institutionsbyggeri og lignende indtænkes.

Det er et mål at skabe et boligområde, hvor der kan eksperimenteres med reelle og bæredygtige alternativer til parcelhusbyggeri og dermed også skabe variation i boligtyperne.

101B17_setfra Nøragervej _150
Området set fra Nøragervej. Bagerst ses Skovbakken.Bolig Klarup 300
Eksempel på en anden boform end parcelhusbyggeri, som evt. vil kunne indpasses i området.
Anvendelse

Områdets hovedanvendelse er boligformål. Der kan etableres tæt/lav eller åben/lav bebyggelse i området.

Den nordlige del af området skal friholdes for byggeri og indgå som en rekreativ forbindelse som kan forlænges mod øst og forbinde området helt ned til Binderup Ådal. Det er også i den nordlige del af området det vil være naturligt at etablere LAR-løsninger for området.

Det vestlige del af området skal indeholde en grøn korridor, som skal skabe en grøn forbindelse mellem fritidsområdet ved Hobrovej i syd og Skalskoven i nord. Læbæltet mod øst skal bevares.

Der kan etableres service- og erhvervstyper, der vil kunne indpasses i området uden genevirkninger for omgivelserne. Dette skal reguleres nærmere i en lokalplan.

Forud for placering af institutioner med mere end 10 beboere og 4 ansatte samt andre funktioner, som vurderes at kunne medføre betydelig genevirkning for området, skal der gennemføres en lokalplanlægning. Planlægningen skal sikre tilfredsstillende trafikbetjening, miljøforhold mv - samt ikke mindst at berørte parter høres.

 

101B17_setfra Parkvej
Området set fra nord - fra Parkvej.

101B17_stien _150
Stiforbindelse langs eksisterende boligområde bibeholdes.
Byggemuligheder

Den nordligste og vestligste del af området skal friholdes for byggeri og indgå som grønne rekreative forbindelser i byen og i området.

Miljø

Tidligere har der været forbehold for udnyttelsen af området til boligbebyggelse på grund af grundvandsinteresserne i området. Kildepladsen flyttes til en ny boring i Sønderholm Plantage, hvilket åbner for udnyttelsen af området.

Der kan muligvis ved behov etableres regnvandsbassin i området til Lokal Afledning af Regnvand (LAR-løsning).

Arkitektur - Byrum og landskab

De rekreative områder er med til at binde det nye boligområde sammen med den øvrige by mod nord og vest.

Terrænet i området falder mod nord hvorved det vil være naturligt at etablere en form for LAR-løsning i den nordlige del af området.

Skitse _Nøragervej _Parkvej _NY
Et bud på hvordan hele området mellem Parkvej og Nøragervej kunne vejbetjenes, og på hvordan de grønne områder og områder til LAR (Lokal Afledning af Regnvand) kan indgå.
Trafik - Veje og stier

I forbindelse med en lokalplanlægning af området skal der laves en samlet plan for infrastrukturen i området. Der lægges op til, at vejadgangen til området skal ske fra Nøragervej/Hobrovej eller Parkvej.

Der skal sikres stiforbindelser til de omkringliggende rekreative arealer, så de indgår som en del af det sammenhængende overordnede stinet.

 101B17_Parkvej _150
Parkvej som idag er vejforsyning for Skovbakken og Skalhøje mod nord.
Zoneforhold

Rammeområdet skal overføres til byzone i forbindelse med lokalplanlægning.

25-04-2016
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav)

Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 30 for åben-lav og 35 for tæt-lav

Etager: Max. 2

Højde: Max. 8,5 m

Fælles opholdsareal: Min. 10% af områdets areal for åben-lav, 15% for tæt-lav

Området længst mod nord skal friholdes for byggeri.
Området længst mod vest - langs eksisterende boligbebyggelse - skal friholdes for byggeri.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A
Grænseværdier for støj fra veje, se retningslinje 13.3.
Der kan muligvis etableres LAR-løsning i området (se Byudviklingsplan).
Trafik - Veje og stier
Fremtidig vejadgang fra Nøragervej/Hobrovej og/eller Parkvej.
De overordnede stiforbindelser skal sikres (se illustrationsplan)
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Landzone overføres til byzone