Kommuneplan forsiden

10.1.B6 Området mellem Hobrovej, Hovvej og Høje Nibe

Mål

Området er et fuldt udbygget boligområde, hvor det er målet at fastholde områdets struktur med blandt andet gode stiforbindelser til de øvrige dele af byen.


Boligområdet ved Parkvej
Anvendelse

Områdets hovedanvendelse er boligformål. Langt den overvejende del af området anvendes til traditionelle parcelhuse, men der er dog to mindre områder, som er udbygget med tæt-lav boliger.

Der vil kunne etableres service- og erhvervstyper, der vil kunne indpasses i området uden genevirkninger for omgivelserne. Dette skal reguleres nærmere i en lokalplan.

Forud for placering af institutioner med mere end 10 beboere og 4 ansatte samt andre funktioner, som vurderes at kunne medføre betydelig genevirkning for området, skal der gennemføres en lokalplanlægning. Planlægningen skal sikre tilfredsstillende trafikbetjening, miljøforhold mv - samt ikke mindst at berørte parter høres.


Legeplads og grøntområde ved Skalstien
Miljø

Umiddelbart nordvest for den nordligste del af området ligger et større erhvervsområde. Afstanden er dog minimum 60 meter, men det skal sikres, at støjkravene for erhvervsområdet overholdes og dermed ikke medfører gener i boligområdet.

Trafik - Veje og stier

Der er tre vigtige stiforløb i området som har en central funktion i forhold til at sikre sammenhæng i det overordnede stisystem i byen. Skolestien mellem svømmehallen og skolen forløber på langs af hele området, Skalstien mellem Skalskoven og hallerne forløber på langs af hele områdets østlige afgrænsning og Møllestien - som blandt andet forbinder de to andre stier - forløber på tværs af området mod midtbyen.


Skolestien

Møllestien - grønt område
25-04-2016
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav)
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Grundvandsbeskyttelse
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 30 for åben-lav
Max. 35 for tæt-lav

Etager: Max. 1½

Højde: Max. 8,5 m
Fælles opholdsareal:
Min. 5% af områdets areal for åben-lav og 10 % for tæt-lav
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A
Der kan ikke etableres grundvandstruende aktiviteter
Grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinje 4.1.3
Grænseværdier for støj fra veje, se retningslinje 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinje 5.2.3
Trafik - Veje og stier
De overordnede stiforbindelser skal sikres
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone
Andre planer