Kommuneplan forsiden

10.1.D1 Koldsminde­vej og Kildegade

Mål

Det er målet, at området på sigt omdannes til et attraktivt boligområde med forskelligartede anvendelser, der med sin beliggenhed mellem byen og fjorden skal medvirke til at styrke sammenhængen mellem disse.

101D1_luftfoto _150
Luftfoto over området med fjorden, Aalborgvej og strandengen i forgrunden.
Anvendelse

Den primære anvendelse er boligformål, men der er mulighed for mangeartede anvendelser i forening hermed. Det er tanken at bebyggelsen kan opføres i varierende højder i en harmonisk variation, der medvirker til at skabe en helhed i bebyggelsen. 

Den eksisterende anvendelse af området vil indtil anvendelsens ophør fortsat være lovlig uanset at områdets rammebestemmelser ændres. Disse bestemmelser er udelukkende fremadrettede.

Forud for placering af institutioner med mere end 10 beboere og 4 ansatte samt andre funktioner, som vurderes at kunne medføre betydelig genevirkning for området, skal der gennemføres en lokalplanlægning. Planlægningen skal sikre tilfredsstillende trafikbetjening, miljøforhold mv. - samt ikke mindst at berørte parter høres.

101D1_perspektivtegning _150
Eksempel på hvordan den fremtidige byfront kunne se ud set fra fjorden.
Miljø

Da der er tale om et blandet bolig- og erhvervsområde skal der særlig opmærksomhed på de potentielle miljøkonflikter mellem boliger og erhverv.

Det skal sikres, at trafikstøjen  - særligt fra Aalborgvej - ikke påfører boligerne et udendørs støjniveau på døgnbasis, der overstiger 58 dB(A).

Arkitektur - Byrum og landskab

Området ligger som en del af den langstrakte byfront mellem byen og fjorden. Der skal skabes en bedre sammenhæng mellem byen og fjorden, og derfor er det oplagt at bearbejde området så der skabes en sammenhæng mellem den eksisterende by og fjorden.

Sigtelinjerne mellem byen og fjorden skal sikres, så den nære sammenhæng mellem midtbyen og fjorden bliver synlig (begge veje), og der kan endvidere arbejdes mere med stiforbindelser, så der også rent fysisk bliver en bedre sammenhæng.

Den del af området, der ligger nord for Kildegade, er omfattet af den bevarende lokalplan. Renovering og genopførelse i dette område skal således ske efter bestemmelserne i den bevarende lokalplan og i respekt for købstadsmiljøet i midtbyen.

Ny bebyggelse skal opføres i en struktur, der minder om eller spiller sammen med den eksisterende købstads-bebyggelsesstruktur. 

 

101D1_byudvikling 1_150
Eksempel på bebyggelsesstruktur i området, som bygger videre på byens eksisterende struktur.
25-04-2016
Anvendelse
Boliger (tæt-lav/etage)
Enkeltstående butikker*
Hotel og restaurant
Klinikker
Kontorer
Service
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Engroshandel o.l.
Værksteder o.l.
Mindre butikker til salg af egne produkter**
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Bruttoetageareal: Max. 1.000 m² pr. dagligvarebutik og max. 250 m² pr. udvalgsvarebutik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.5
** Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.6
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent:
Max. 100 for området som helhed
Etager: 2½
Højde: Max. 11 m. Mindst 1/3 af bebyggelsen dog max. 9 m.
Fælles opholdsareal: Der skal tilvejebringes friarealer svarende til min. 25% af boligarealet.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A

Byudvikling, byomdannelse og klimatilpasning, se retningslinje 2.1.6

Grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinje 4.1.3

Grænseværdier for støj fra veje, se retningslinje 13.3
Arkitektur - Byrum og landskab
Sigtelinjer mellem byen og fjorden skal sikres
En eller flere lokalplaner skal fastlægge principper for disponering af bebyggelser, veje, stier og opholdsarealer.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se  retningslinje 13.3
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres

Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone
Andre planer