Kommuneplan forsiden

10.1.R2 Lundevej, kolonihaver

Mål

Det er målet at fastholde og udvikle området som et attraktivt område til fritidsformål i form af kolonihaver.

Arkitektur - Byrum og landskab

Området udformes så det ud over at rumme kolonihaver også kan fungere som et rekreativt område.

De delområder, der kan bebygges, skal omgives af en afskærmende beplantning.

101R2_150
Luftfoto over området med boligområdet ved Hestebakken i baggrunden
Trafik - Veje og stier

Offentligheden skal sikres adgang til områdets stier, veje og fællesarealer, så funktionen som rekreativt område bliver synlig.

25-04-2016
Anvendelse
Kolonihaver
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 10
Højde: Max 5 meter
Etager: Max. 1
Arkitektur - Byrum og landskab
De områder, der kan bebygges skal omgives af afskærmende beplantning
Trafik - Veje og stier
Vejadgang skal ske fra Lundevej
Offentligheden skal sikres adgang til området
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone
Andre planer