Kommuneplan forsiden

10.1.H2 Skalhuse

Mål

Det er målet, at videreudvikle erhvervsområdet som et attraktivt område med særlig fokus på forsknings- og uddannelsesaktiviteter, der udnytter den signalværdi der ligger i at have grønne omgivelser med Skalskoven som nabo og den visuelle kontakt med fjorden og fjordlandskabet.

Anvendelse

Området skal anvendes til erhvervsformål i form af erhvervstilknyttede ikke forureningsfølsomme forsknings- og uddannelsesinstitutioner med tilhørende produktions-, service- og forretningsvirksomhed. Endvidere kan etableres fremstillingsvirksomhed, der kan sidestilles med ovenstående.

Tidligere var der mulighed for at etablere portner/bestyrer boliger i tilknytning til virksomhederne. Denne mulighed er taget ud på grund af risikoen for at der skal opstå problemer i forhold til støj mv. Eksisterende lovlig beboelse kan dog fortsætte på de gældende vilkår. Der kan dog etableres værelsesfaciliteter til en virksomheds gæster eller personer, der opholder sig i en virksomhed i forbindelse med uddannelse.

Der kan ikke etableres detailhandel i området.

101H2skrå _150
Området set fra luften.
Byggemuligheder

Den maksimale bygningshøjde er 8,5 meter - bortset fra eventuelle skorstene.

Miljø

Der kan i området etableres anlæg til Lokal Afledning af Regnvand (LAR-løsning) da den nordlige del af området har en lav beliggenhed.

Arkitektur - Byrum og landskab

Området skal afskærmes i forhold til omgivelserne - det åbne land - ved etablering af levende hegn og beplantninger.

Der er udarbejdet en facade- og skiltevejledning for Aalborg og Nørresundby Midtby. Her kan hentes inspiration og vejledning - også i forhold til andre områder. Se "Din Facade - byens ansigt".

Tilsvarende er der udarbejdet vejledning om, hvordan man skaber smukke erhvervsområder, se "Din virksomhed - byens ansigt".

Trafik - Veje og stier

Området har gode adgangsforhold til det regionale vejnet (Aalborgvej) med deraf følgende god tilgængelighed.

Der er gode gang- og cykelstiforbindelser, der forbinder området med Nibe by.

Der er gode muligheder for at komme til og fra området med kollektiv trafik, da Aalborgvej er en af de primære ruter for den regionale bustrafik, og der er stoppested lige nord for området.

Zoneforhold

Den sydlige og nordøstlige del af området skal ved lokalplanlægning overføres til byzone.

25-04-2016
Anvendelse
Kontorer
Service
Undervisning
Tekniske anlæg
Engroshandel o.l.
Transport o.l.
Oplagsvirksomhed o.l.
Værksteder o.l.
Mindre industri
Mindre butikker til salg af egne produkter
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.6
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 50
Højde: Max. 8,5 meter
Rumfang: Max. 2,5 m3 pr. m2 grundareal
Grundstørrelse: Min. 5.000 m2
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A

Grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinje 4.1.3

Grænseværdier for støj fra veje, se  retningslinje 13.3

Der kan etableres regnvandsbassin i området.
Arkitektur - Byrum og landskab
Udendørs oplag skal afskærmes med beplantning
Interne veje, forarealer, opholdsarealer, p-pladser mv. skal fremstå med grøn karakter
Trafik - Veje og stier
Vejadgang til området sker fra Aalborgvej-Skalhuse
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Teknisk forsyning
Individuel naturgas
Zoneforhold
By- og landzone
Andre planer