Kommuneplan forsiden

10.1.R5 Grydstedvej / Lundevej

Mål

Det er målet, at området skal udvikle sig til et rekreativt grønt område med mulighed for åbne grønne arealer og grupper af træbeplantning. Der skal være let adgang til området fra de tilstødende områder. Området skal indgå som en del af en sammenhængende rekreativ forbindelse, som forbinder de forskellige dele af byen med hinanden.

Anvendelse

Området udlægges som et rekreativt offentligt areal i form af åbne grønne arealer og mindre områder med træbeplantning. Der er mulighed for at anlægge stier i området, ligesom der kan indrettes opholdsarealer med bænke, legeredskaber og lignende. Området må gerne anvendes "aktivt" som mødested for byens borgere så længe områdets grønne karakter bibeholdes.

Området skal ikke "kun" være en del af en sammenhængende rekreativ forbindelse, som forbinder Nibe by på tværs. Det skal også i høj grad være et element i den fremtidige byudvikling, hvor det kan være med til at styrke de omkringliggende boligområder og bibringe noget kvalitet til dem.

Miljø

Der kan muligvis ved behov etableres regnvandsbassin eller anden for form for afledning af regnvand i området til Lokal Afledning af Regnvand (LAR-løsning).

Arkitektur - Byrum og landskab

Det grønne element er en vigtig faktor i den fremtidige byudvikling i Nibe. Det er derfor vigtigt, at der sikres stiforbindelser - både internt i området og til de øvrige omkringliggende områder. Som det er angivet i strukturplanen for Nibe, er det tanken, at eksisterende rekreative områder forbindes og udbygges og der skabes en bedre kontakt til fjorden, Skalskoven og Binderup Ådal. Offentlighedens adgang til disse arealer skal sikres ved etableringen af et sammenhængende stinet.

Tyvedalsbækken kommer fra syd og gennemskærer området for at fortsætte mod nord nedenfor Eventyrbakken, hvorefter den er rørlagt. Dalstrøget omkring Tyvedalsbækken skal friholdes for skovrejsning, så dens forløb gennem området sikres som et markant element i landskabet.

25-04-2016
Anvendelse
Rekreative formål
Fritidsanlæg
Tekniske anlæg
Landbrug
Naturområder
Anvendelsen er specificeret i Bilag A
Byggemuligheder
Der kan etableres mindre bygninger, der er nødvendige for områdets anvendelse
Miljø
Der kan muligvis etableres LAR-løsning i området (se Byudviklingsplan).
Arkitektur - Byrum og landskab
Dalstrøget omkring Tyvedalsbækken skal friholdes for skovrejsning
Trafik - Veje og stier
Der skal sikres stiforbindelser til de omkringliggende områder
Zoneforhold
Byzone og landzone