Kommuneplan forsiden

10.1.B16 Lundevej syd

Mål

Det er et mål at skabe et nyt boligområde i byen som samtidig skal have en naturlig kobling til den eksisterende by via infrastruktur og grønne områder.

Der må gerne eksperimenteres med bæredygtige alternativer til parcelhusbyggeri i området, hvilket kan være med til at skabe en større variation i boligtyperne i området.

Området er beliggende i et kuperet område sydøst for Nibe. I store dele af området er der en langstrakt udsigt over landskabet, byen og fjorden. Det er målet at fastholde og styrke disse forhold, som sammen med beliggenheden direkte op ad de rekreative arealer og fritidsområde mod nord er med til at gøre området til et attraktivt sted at bo.

101B16udsigt _250
Området set fra det sydøstlige hjørne. Fjorden ses i baggrunden.
101B16_terræn _150
Området set fra Lundevej.

Bolig Klarup 300
Eksempel på en anden boform end parcelhusbyggeri, som evt. vil kunne indpasses i området.
Anvendelse

Områdets hovedanvendelse er boligformål. Der kan etableres tæt/lav eller åben/lav bebyggelse i området.

Dele af området skal anvendes som rekreativt areal og udgøre et samlingssted i området og indgå som LAR-løsning for området.

Den del af området, der er højest beliggende i terrænet (længst mod sydøst) bør friholdes for bebyggelse, således at områdets særlige udsigtskvalieter bevares for gående/cyklende.

Der vil kunne etableres service- og erhvervstyper, der vil kunne indpasses i området uden genevirkninger for omgivelserne. Dette skal reguleres nærmere i en lokalplan.

Forud for placering af institutioner med mere end 10 beboere og 4 ansatte samt andre funktioner, som vurderes at kunne medføre betydelig genevirkning for området, skal der gennemføres en lokalplanlægning. Planlægningen skal sikre tilfredsstillende trafikbetjening, miljøforhold mv - samt ikke mindst at berørte parter høres.

101B16korsbjerg _250
Set fra Korsbjerghøjvej i syd kan det fornemmes at området er kuperet. Der løber en dal gennem området som evt. kunne friholdes for byggeri og udgøre et rekreativt element i området.
Byggemuligheder

I forbindelse med udnyttelsen af området til boliger skal der tages hensyn til eventuelle lugtgener fra en større landbrugsejendom syd for området. Der er fastsat en lugtgenegrænse for husdyrbrug alt efter hvor mange dyreenheder, de er godkendt til. Ved at tage højde for det gældende afstandskrav i en lokalplan kan eventuelle fremtidige konflikter imødegåes. Ved at friholde boligområdet for byggeri mod sydøst kan generne og dermed risikoen for konflikter mindskes yderligere.

Miljø

Tidligere har der været forbehold for udnyttelsen af området til boligbebyggelse på grund af grundvandsinteresserne i området. Kildepladsen flyttes til en ny boring i Sønderholm Plantage, hvilket åbner for udnyttelsen af området. Området er dog fortsat beliggende i område med særlige drikkevandsinteresser, og der skal således tages hensyn til grundvandsinteresserne i den videre planlægning.

Der kan muligvis ved behov etableres regnvandsbassin i området til Lokal Afledning af Regnvand (LAR-løsning).

Arkitektur - Byrum og landskab

Udsigtsmulighederne skal i størst muligt omfang opretholdes og indarbejdes i den fremtidig bebyggelsesplan, hvor der også skal tages hensyn til de fremtidige udsigtsmuligheder for gående/cyklende i området.

Trafik - Veje og stier

I forbindelse med en lokalplanlægning af området skal der laves en samlet plan for infrastrukturen i området. Der lægges op til, at vejadgangen til området skal ske fra Lundevej.

Der skal sikres stiforbindelser til de omkringliggende rekreative arealer, så de indgår som en del af det sammenhængende overordnede stinet.

Zoneforhold

Området skal ved lokalplanlægning overføres til byzone.

25-04-2016
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav)

Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 30 for åben-lav og 35 for tæt-lav
Etager: Max. 2
Højde: Max. 8,5 m
Fælles opholdsareal: Min. 10% af områdets areal for åben-lav, 15% for tæt-lav
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A
Grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinje 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra veje, se retningslinje 13.3.
Der kan muligvis etableres LAR-løsning i området (se Byudviklingsplan).
Arkitektur - Byrum og landskab
Der skal sikres udsigtskiler til fjorden og landskabet
En samlet lokalplan for området skal fastlægge principper for disponering af bebyggelser, veje, stier og friarealer
Trafik - Veje og stier
Vejadgang fra Lundevej.
Stiforbindelser skal sikres (se illustrationsplan).
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Landzone