Kommuneplan forsiden

10.1.B21 Søndergade og Koldsmin­devej

Mål

Området er et lavtliggende boligområde, der udgør en del af bykanten mod fjorden og som i kraft heraf har en attraktiv beliggenhed. Det er målet at udvikle området til et attraktivt område med etageboliger eller tæt-lav boliger, som tilføjer et nyt attraktivt element til de boligtyper, der allerede er i Nibe.


Nibe Strandpark ligger ud til strandengsarealet ved Aalborgvej
Anvendelse

Områdets hovedanvendelse er boligformål med større ældre villaer med store haver.

Den gældende lokalplan for området giver mulighed for bebyggelse i 3 etager, som udnytter grundens beliggenhed til at skabe udsigtsboliger og store fælles friarealer. Alternativt kunne bygges tæt-lav boliger i området


Området set fra Søndergade med de eksisterende boliger i forgrunden
Byggemuligheder

En del af området er omfattet af den bevarende lokalplan og skal bibeholdes som åben-lav boligbebyggelse. Den resterende del af arealet kan indrettes med enten etageboliger eller tæt-lav boligbebyggelse.

Miljø

Det skal sikres, at trafikstøjen - særligt fra Aalborgvej - ikke påfører boligerne et udendørs støjniveau på døgnbasis der overstiger 58 dB(A).

Arkitektur - Byrum og landskab

Ejendommene med facade til Søndergade er omfattet af den bevarende lokalplan. Renovering eller genopførelse af disse skal ske efter bestemmelserne i den bevarende lokalplan og i respekt for købstadsmiljøet i midtbyen.

25-04-2016
Anvendelse
Boliger (etage/tæt-lav/åben-lav)

Rekreative formål
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 90 for etage, Max 35 for tæt-lav, Max 30 for åben-lav
Etager: Max. 3 for etage, Max 2 for tæt-lav og åben-lav
Højde: Max. 11 m for etage, Max 8,5 for tæt-lav og åben-lav
Fælles opholdsareal: Min. 25% af boligarealet af nye boliger for etage, Min 15% af områdets areal for tæt-lav
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A
Grænseværdier for støj fra veje, se retningslinje 13.3
Arkitektur - Byrum og landskab
Den visuelle kontakt til fjorden skal sikres
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinje 5.2.3
Trafik - Veje og stier
Vejadgang fra Søndergade og Koldsmindevej
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone
Andre planer