Kommuneplan forsiden

10.1.B21 Søndergade og Koldsmin­devej

Mål

Området er et lavtliggende boligområde, der udgør en del af bykanten mod fjorden og som i kraft heraf har en attraktiv beliggenhed. Det er målet at udvikle området til et attraktivt område med åben/lav, tæt/lav  eller etageboliger i op til 2 etager.


Nibe Strandpark ligger ud til strandengsarealet ved Aalborgvej
Anvendelse

Områdets hovedanvendelse er boligformål med større villaer med store haver.

Den gældende lokalplan for området giver mulighed for bebyggelse i op til 2 etager.


Området set fra Søndergade med de eksisterende boliger i forgrunden
Byggemuligheder

En del af området er omfattet af den bevarende lokalplan og skal følge de bestemmelser der i denne. Den resterende del af arealet kan indrettes med enten åben/lav, tæt/lav eller etage boligbebyggelse i op til 2 etager.

Miljø

Det skal sikres, at trafikstøjen - særligt fra Aalborgvej - ikke påfører boligerne et udendørs støjniveau på døgnbasis der overstiger 58 dB(A).

Arkitektur - Byrum og landskab

Ejendommene med facade til Søndergade er omfattet af den bevarende lokalplan. Renovering eller genopførelse af disse skal ske efter bestemmelserne i den bevarende lokalplan og i respekt for købstadsmiljøet i midtbyen.

10-12-2018
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav/etage)

Rekreative formål
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max 30 for åben-lav, Max 40 for tæt-lav samt etage.

Etager: Max 2

Højde: Max 8,5 m

Opholdsareal: Se retningslinje 6.1.2
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A

Grænseværdier for støj fra veje, se retningslinje 13.3

Byudvikling, byomdannelse og klimatilpasning, se retningslinje 2.1.6
Arkitektur - Byrum og landskab
Den visuelle kontakt til fjorden skal sikres
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinje 5.2.3
Trafik - Veje og stier
Vejadgang fra Søndergade og Koldsmindevej
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone