Kommuneplan forsiden

10.1.B18 Lundevej nord

Mål

Området er beliggende i tæt tilknytning til det store sammenhængende fritids-/instututionsområde i byen og skal via disse områder kobles sammen med de øvrige boligområder i byen.

Der må gerne eksperimenteres med bæredygtige alternativer til parcelhusbyggeri i området, hvilket kan være med til at skabe en større variation i boligtyperne i området.

101B18skraa _250
Området ses nederst til venstre i billedet. Ved siden af arealet ligger en nybygget daginstitution og på modsat side af Lundevej er Nibe rideskole.

Bolig Klarup 300
Eksempel på en anden boform end parcelhusbyggeri, som evt. vil kunne indpasses i området.
Anvendelse

Områdets hovedanvendelse er boligformål med mulighed for etablering af fælles faciliteter. Der kan etableres tæt/lav eller åben/lav bebyggelse i området.

Der vil kunne etableres service- og erhvervstyper, der vil kunne indpasses i området uden genevirkninger for omgivelserne. Dette skal reguleres nærmere i en lokalplan.

Forud for placering af institutioner med mere end 10 beboere og 4 ansatte samt andre funktioner, som vurderes at kunne medføre betydelig genevirkning for området, skal der gennemføres en lokalplanlægning. Planlægningen skal sikre tilfredsstillende trafikbetjening, miljøforhold mv - samt ikke mindst at berørte parter høres.

101B18-1
Området er omkranset af beplantningsbælter og anvendes pt. som hundetræningsbane..
Byggemuligheder

I forbindelse med udnyttelsen af området til boliger skal der tages hensyn til at holde en afstand til daginstitutionen mod nord på 50 m.

Miljø

Som det fremgår af den langsigtede byudviklingsplan for byens udvikling kan der på sigt etableres bolig-og/eller erhvervsarealer på området ved varmeværket syd for Hobrovej. Det skal sikres, at støj fra eventuelt nyt erhverv ikke overstiger de maksimale grænser for støj i boligområdet.

Området er placeret op til et nitratfølsomt indvindingsområde samt område med særlige drikkevandsinteresser. Kildepladsen flyttes til en ny boring i Sønderholm Plantage og vil dermed udgå som indvindingsområde. Naboområdet vil fortsat være et område med særlige drikkevandsinteresser og derfor skal tages hensyn til grundvandsinteresserne i den videre planlægning.

Der kan muligvis ved behov etableres regnvandsbassin i området til Lokal Afledning af Regnvand (LAR-løsning).

Arkitektur - Byrum og landskab

Der opfordres til at afprøve nye bæredygtige bebyggelsesløsninger i området.

Trafik - Veje og stier

I forbindelse med en lokalplanlægning af området skal der laves en samlet plan for infrastrukturen i området, så der ikke genereres øget trafik forbi skolen på Lundevej.

Der skal sikres stiforbindelser til de omkringliggende rekreative arealer, så de indgår som en del af det sammenhængende overordnede stinet.

Zoneforhold

Området skal ved lokalplanlægning overføres til byzone.

25-04-2016
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav)

Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 30 for åben-lav og 35 for tæt-lav
Etager: Max. 2
Højde: Max. 8,5 m
Fælles opholdsareal: Min. 10% af områdets areal for åben-lav, 15% for tæt-lav
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A
Grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinje 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra veje, se retningslinje 13.3.
Der kan muligvis ved behov etableres LAR-løsning i området (se Byudviklingsplan).
Arkitektur - Byrum og landskab
Der skal sikres udsigtskiler til fjorden og landskabet
En samlet lokalplan for området skal fastlægge principper for disponering af bebyggelser, veje, stier og friarealer
Trafik - Veje og stier
Vejadgang fra Lundevej.
Stiforbindelser skal sikres.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Landzone
Andre planer