Kommuneplan forsiden

10.1.B8 Toften m.fl.

Mål

Det er målet at fastholde området som et boligområde med en attraktiv beliggenhed i bymidten.

På længere sigt kunne den del af området, der ligger langs Ll. Nørregade omdannes - eksempelvis som en randbebyggelse, der har en større sammenhæng til centerområdet. Det kunne medvirke til at skabe en bedre sammenhæng i området - både mod Ll. Nørregade og mod parkeringsarealerne i centret.


Boligområdets afgrænsning mod parkeringsarealet ved centerområdet
Anvendelse

 

Områdets hovedanvendelse er boligformål i form af åben-lav bebyggelse. Boligerne er placeret på lidt større grunde end der ellers er tilfældet for den centrale del af midtbyen, og det giver området en særlig karakter.

Forud for placering af institutioner med mere end 10 beboere og 4 ansatte samt andre funktioner, som vurderes at kunne medføre betydelig genevirkning for området, skal der gennemføres en lokalplanlægning. Planlægningen skal sikre tilfredsstillende trafikbetjening, miljøforhold mv - samt ikke mindst at berørte parter høres.

Miljø

Området ligger direkte i tilknytning til parkeringsarealer og tilkørselsveje til butiksområdet ved Toften. Det skal sikres, at trafikstøjen ikke påfører støjgener på døgnbasis, der overstiger 58 dB(A).

Arkitektur - Byrum og landskab

Området er fuldt udbygget. Renovering eller genopførelse af bebyggelse i området skal ske efter bestemmelserne i den bevarende lokalplan og i respekt for købstadsmiljøet i midtbyen.

Trafik - Veje og stier

Ll. Nørregade og Toften er vigtige tilkørselsveje til de store parkeringsarealer i centerområdet. Det er vigtigt, at deres funktion i den forbindelse opretholdes, da de har en vigtig rolle i trafikstrukturen i og omkring bymidten.

25-04-2016
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav)
Enkeltstående butikker
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Bruttoetageareal: Max. 1.000 m² pr. dagligvarebutik og max. 250 m² pr. udvalgsvarebutik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.5
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 30
Etager: Max. 1½
Højde: Max. 8,5 m
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A
Grænseværdier for støj fra veje, se retningslinje 13.3
Arkitektur - Byrum og landskab
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinje  5.2.3
Trafik - Veje og stier
Vejenes funktion som tilkørselsveje skal opretholdes
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone
Andre planer