Kommuneplan forsiden

10.1.R8 Aalborgvej syd

Mål

Området skal fastholdes som et offentligt friareal i form af mose- og strandengsarealer. Området er omfattet af strandbeskyttelse og er udpeget til beskyttet natur, og skal henligge uden nogen muligheder for bebyggelse, skiltning mv.

Området kan indeholde anlæg til Lokal Afledning af Regnvand (LAR-løsninger) såfremt dette kan indpasses.

Anvendelse

Den eksisterende holdeplads på Aalborgvej overfor Nibe Roklub kan opretholdes indenfor de eksisterende fysiske rammer.

Miljø

Der kan muligvis ved behov etableres regnvandsbassin i området til Lokal Afledning af Regnvand (LAR-løsning).

Arkitektur - Byrum og landskab

Strandengsarealerne er meget karakteristiske i området mellem fjorden og byen. Det er vigtigt at disse arealer og udformningen af dem fastholdes som et gennemgående element i hele byfronten mod fjorden. Der skal skabes en større sammenhæng mellem by og fjord, og her vil disse arealer sammen med en bedre tilgængelighed (stiforbindelser) være vigtige elementer.

101R8_150
Strandeng, Aalborgvej og fjord
Trafik - Veje og stier

En eventuel vejforbindelse mellem Aalborgvej og Koldsmindevej kan kun etableres i tilknytning til den eksisterende holdeplads på Aalborgvej overfor Nibe Roklub.

Eksisterende stiforbindelse "Roklubstien" skal bebares.

 

25-04-2016
Anvendelse
Rekreative formål
Tekniske anlæg (underjordiske)
Anvendelsen er specificeret i Bilag A
Byggemuligheder
Området friholdes for bebyggelse, skiltning og oplag
Miljø
Der kan muligvis etableres LAR-løsning i området (se Byudviklingsplan).
Arkitektur - Byrum og landskab
Områdets karakter og udformning skal sikres
Trafik - Veje og stier
Der kan etableres en vejtilslutning fra Aalborgvej til Koldsmindevej gennem området

Stiforbindelse skal sikres.
Zoneforhold
Landzone