Kommuneplan forsiden

10.1.C1 Bykernen

Mål

Det er målet, at videreudvikle området som det centrale butiksområde i byen - særligt for de ikke-arealkrævende butikstyper. En stor del af området udgøres af den ældre del af midtbyen, hvor det meget karakteristiske købstadsmiljø dominerer.

Udviklingen skal ske i respekt for de smalle gade- og stiforløb, der er kendetegnende for midtbyen, men sammenhængen og udtrykket i området (såvel bygninger som gader) skal der arbejdes med, så de styrker midtbyen og kan medvirke til at skabe et attraktivt og levende bymiljø.

101C1_apotek _150
Hjørnet mellem Mellemgade og St. Algade.
Anvendelse

Områdets anvendelse er fastsat til centerformål i form af mindre butikker, liberale erhverv, servicefunktioner og ikke generende fremstillingsvirksomhed. Der kan etableres offentlige formål i området, ligesom der er mulighed for at etablere boliger.

Netop blandingen af forskelligartede funktioner kan være med til at skabe liv og dynamik, og den prioriteres derfor særligt højt i centerområder.

Butikker* må kun placeres indenfor den afgrænsede bymidte, der er vist med lilla farve på nedenstående kort.

 

101C1stalgade _150
Et kig ned ad St. Algade.
Byggemuligheder

Der åbnes mulighed for, at bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom kan overstige 110, såfremt det sikres, at den samlede bebyggelsesprocent for et nærmere afgrænset delområde ikke overstiger 110.

Miljø

Det skal sikres, at trafikstøjen ikke påfører boligerne et udendørs støjniveau på døgnbasis, der overstiger 58 dB(A).

Arkitektur - Byrum og landskab

For at styrke Nibes potentiale som handelsby er det vigtigt, at der skabes en bedre sammenhæng mellem de centrale handelsområder - Skomagertorvet, Torvet og Toften. Dels ad Tyvedalsstien og dels ad Skomagergade, hvilket også vil medvirke til at de tilstødende gader kobles bedre på. Dette kan eksempelvis ske gennem en forskønnelse af gader, stier og pladser, så der bliver nogle attraktive og levende rum at færdes i, når man bevæger sig gennem midtbyen.

Endvidere kan der i området arbejdes med større byfornyelsesprojekter af bygninger, som kan være med til styrke midtbyen. Dels fordi der med en ny og tidssvarende bebyggelse vil opstå nye og tidssvarende faciliteter for de butikker, der måtte ønske at etablere sig. Dels fordi der bliver mulighed for at skabe nogle spændende byrum mellem husene.

Området er omfattet af den bevarende lokalplan. Renovering, genopførelse og nybyggeri i området skal således ske efter bestemmelserne i den bevarende lokalplan og i respekt for købstadsmiljøet i midtbyen. I samme lokalplan er der ligeledes fastsat bestemmelser vedrørende skiltning.

Der er udarbejdet en facade- og skiltevejledning for Aalborg og Nørresundby Midtby. Her kan der hentes inspiration og vejledning - også i forhold til andre områder. Se "Din facade - byens ansigt"

Der er også udarbejdet en vejledning om brug af gågader, torve, pladser og fortove. her kan der blandt andet hentes inspiration og vejledning om udendørs udstilling. Se "Gader og pladser - til glæde for alle"

101C1_skomagergade _150
Skomagergade mod Torvet
101C1_torvet _150
Det tidligere hotel på Torvet er nedrevet og der er bygget ny bygning med andre funktioner
Trafik - Veje og stier

Den centrale del af Nibe består af mange snævre gader, som er forbundet via en lang række smøger, stier og lignende. Det er vigtigt at sikre disse forbindelser, da de er et af de meget karakteristiske elementer ved midtbyen.

Tyvedalsstien forløber gennem hele området fra Hovvej til Toften. Det er vigtigt at sikre dette stiforløb, da Tyvedalsstien spiller en central rolle i dels sammenhængen i midtbyen og dels sammenhængen i den overordnede stistruktur. 

101C1guld _150
Tyvedalsstien passerer Guldgåsen
25-04-2016
Anvendelse
Boliger (tæt-lav/etage)
Butikker*
Enkeltstående butikker**
Hotel og restaurant
Klinikker
Kontorer
Service
Benzinsalg
Trykkeri o.l.
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Værksteder o.l.
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Bruttoetageareal: Max. 3.500 m² pr. dagligvarebutik og max. 2.000 m² pr. udvalgsvarebutik  i afgrænset bymidte,  se kort
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.3
** Bruttoetageareal: Max. 1.000 m² pr. dagligvarebutik og max. 250 m² pr. udvalgsvarebutik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.5
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent:  Max. 110
Etager: Max. 2½
Højde: Max. 11 meter
Ved etablering af nye boliger skal der tilvejebringes friarealer svarende til 25% af boligarealet.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinje 13.3
Arkitektur - Byrum og landskab
Der skal sikres sammenhæng mellem de centrale butiksområder
Bebyggelse skal tilpasses gadebilledet og købstadsmiljøet
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinje 5.2.3
Trafik - Veje og stier
Tyvedalsstiens forløb gennem området skal sikres
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone
Andre planer