Kommuneplan forsiden

10.1.H1 Østerlandsvej

Mål

Området er et mindre men stort set udbygget område til erhvervsformål. Det er målet, at området - med sin beliggenhed mellem industriområdet og boligområdet - skal forbeholdes de mere miljøvenlige erhverv. I forhold til industriområdet er der således strengere miljøkrav til anvendelsen i dette område.

Anvendelse

Området skal anvendes til erhvervsformål i form af håndværk og lettere industri, lager og værkstedsvirksomhed - herunder servicevirksomhed.

Tidligere var der mulighed for at etablere portner/bestyrer boliger i tilknytning til virksomhederne. Denne mulighed er taget ud på grund af risikoen for at der skal opstå problemer i forhold til støj mv. Eksisterende lovlig beboelse kan dog fortsætte på de gældende vilkår.

Der kan ikke etableres detailhandel i området.

101H1_150
Området er beliggende tæt på fjorden og danner overgang mellem boligområde og industriområde.
Byggemuligheder

Den maksimale bygningshøjde er 8,5 meter - bortset fra eventuelle skorstene.

Arkitektur - Byrum og landskab

Der er udarbejdet en facade- og skiltevejledning for Aalborg og Nørresundby Midtby. Her kan hentes inspiration og vejledning - også i forhold til andre områder. Se "Din Facade - byens ansigt".

Tilsvarende er der udarbejdet vejledning om, hvordan man skaber smukke erhvervsområder, se "Din virksomhed - byens ansigt".

25-04-2016
Anvendelse
Kontorer
Service
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Engroshandel o.l.
Transport o.l.
Oplagsvirksomhed o.l.
Værksteder o.l.
Mindre industri
Mindre butikker til salg af egne produkter
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.6
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 50
Højde: Max. 8,5 meter
Rumfang: Max. 2,5 m3 pr. m2 grundareal
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A

Byudvikling, byomdannelse og klimatilpasning, se retningslinje 2.1.6

Grænseværdier for støj fra erhverv, se  retningslinje 4.1.3

Grænseværdier for støj fra veje, se  retningslinje 13.3
Arkitektur - Byrum og landskab
Der skal etableres afskærmende beplantning i områdets grænser mod omgivelserne
Trafik - Veje og stier
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone
Andre planer