Kommuneplan forsiden

Deltag i debatten - Boliger ved Attrupgårdvej i Vodskov

Aalborg kommune ønsker at igangsætte planlægningen for et nyt boligområde for enden af Attrupgårdvej i Vodskov. Det betyder, at der skal udarbejdes et kommuneplantillæg og en lokalplan der muliggør, at der kan opføres tæt-lav boligbebyggelse på arealet.

Derfor gennmeføres der en fordebat, hvor alle i perioden

fra 12. maj til 10. juni 2016

kan komme med idéer, synspunkter og forslag til planlægningen for området.

5-2-108_Ortofoto _400 Pixel Cut

Beskrivelse af det ansøgte projekt

Pensionistbyen Liselund ejer et ca. 25.000 m2 ubebygget areal for enden af Attrupgårdvej.

Den sydlige halvdel af området er i byzone og i kommuneplanen udlagt til bl.a. boligbebyggelse. Den nordlige del af området ligger i landzone og er i kommuneplanen udlagt til institutioner, fritidsformål, rekreative formål, landbrug og naturbeskyttelse. 

Arkitekthuset Vodskov A/S har udarbejdet et forslag til bebyggelsesplan, hvor der placeres 36 tæt-lave boliger på og omkring en "ø" midt i området. Hovedparten af boligerne forventes opført som dobbelthuse i én etage. Den nordlige del af bebyggelse forventes opført som korte "stænger" af rækkehuse i indtil 2 etager.

Centralt i området udlægges et fælles opholdsareal. Langs områdets periferi fastholdes mod vest et område med åben hedeagtig karakter og mod nord, og mod øst beplantning med skovbrynskarakter. Ved indkørslen til området forventes anlagt en sø til håndtering af regnvandet.

Den eksisterende sti - Ravndalstien - som fører gennem området til Hammer Bakker, fastholdes. 

Bebyggelsesplan _Attrupgaardvej _22 250 Pixel

Hvad kigger vi særligt på i denne sag?
De forhold Aalborg Kommune vil lægge særlig vægt på i den videre planlægning er:

  • At bebyggelse og beplantning udformes og tilpasses, så der opnås en harmonisk afrunding af byen mod det åbne land.
  • At terrænet reguleres for bl.a. at sikre mod klimaændringerne.
  • At der foretages fornøden støjisolering af boligerne nærmest motorvejen.

Kommuneplantillæg og lokalplan
Kommuneplanens hovedstruktur udpeger Vodskov som en by med særlig byvækstpotentiale. Arealet ved Attrupgårdvej er blandt de få områder i den nordlige bydel, hvor der kan ske en byudvikling, uden at det kommer i afgørende konflikt med naturinteresser og trafikstøj fra især motorvejen.

Det kommuneplantillæg, der skal udarbejdes, skal ændre anvendelsen af den nordlige del af arealet, så der - ligesom på den sydlige del af arealet - kan opføres boliger. Kommuneplantillægget skal endvidere fastlægge de overordnede rammer for bebyggelsen, herunder bebyggelsesprocent, bygningshøjder og etageantal.

Kommuneplantillægget vil blive ledsaget af en lokalplan, hvor der stilles mere præcise krav til områdets brug, herunder vejforløb, bebyggelsens udformning og fælles opholdsarealer.

Spørgsmål til debat
Er der, ud over det kommunen allerede har valgt at lægge vægt på, særlige forhold, der skal tages hensyn til i den videre planlægning?

Foreløbig tidsplan
Den mere detaljerede planlægning vil som sagt omfatte kommuneplantillæg og lokalplan.

Forslag til disse planer forventes udsendt i mindst 8 ugers offentlig høring i løbet af efteråret 2016. Det forventes, at planerne kan godkendes endeligt i byrådet i begyndelsen af 2017.

Deltag i debatten
Hvis du har spørgsmål til planlægningen kan du kontakte By- og Landskabsforvaltningen:

Du kan fremsende idéer, synspunkter og forslag, som skal være modtaget senest 10. juni 2016 på:

e-mail: plan.udvikling@aalborg.dk eller pr. brev til:
By- og Landskabsforvaltningen,
Plan- og Udvikling
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby.