Kommuneplan forsiden

Fordebat - Nyt lokalcenter på Hadsundvej ved Doravej og Golfparken

I overensstemmelse med Byrådets overordnede strategi for detailhandel, er det ønsket at muliggøre etableringen af et udvidet bymæssigt knudepunkt med butikker, service, café, kontorerhverv og boliger langs Hadsundvej umiddelbart syd for Humlebakken.  Det bymæssige knudepunkt skal sikre lokal forsyning af dagligvarer og attraktive uformelle mødesteder for borgerne i denne del af Vejgaard.

By- og Landskabsudvalget har derfor besluttet at igangsætte en planlægning, som skal udpege området til lokalcenter. I den forbindelse afholdes en fordebat, som skal indkalde idéer, synspunkter og forslag til den kommende planlægning af området.

Beskrivelse af projektet

I nærområdet findes i dag en Spar-dagligvarebutik, en Radio/TV butik, en blomsterbutik, en bodega, en tankstation samt en række håndværks- og servicevirksomheder. 

Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om etablering af en ny dagligvarebutik på Hadsundvej 128. Boligområderne syd for Humlebakken er i dag underforsynet med dagligvarer, så derfor har ansøger indgået en aftale med Himmerland Boligforening om at overtage Hadsundvej 128, der ejes af boligforeningen, for at placere en ny dagligvarebutik på ejendommen.

Ansøgningen kan understøtte intentionen om at danne et bymæssigt knudepunkt med mulighed for byliv og flere butikker. Men dagligvarebutikken kan ikke etableres med den gældende planlægning i området, og derfor ændres planlægningen nu.

Etager, højder mv. indenfor lokalcenteret forventes at blive det samme som de omkringliggende bebyggelser, dog med mulighed for at bygge i op til 3 etager, hvor det kan passe ind i konteksten.

For at ønsket om et udvidet bymæssigt knudepunkt kan realiseres, skal der udarbejdes et kommuneplantillæg, der fastlægger anvendelsen af området til centerformål og udlægger et formelt lokalcenter. På den baggrund gennemføres en fordebat, hvor alle i perioden fra 28. september til 12. oktober 2016 har mulighed for at komme med idéer, synspunkter og forslag til brug for det videre planarbejde.

Hvad kigger vi særligt på i denne sag?

De forhold, som Aalborg Kommune vil lægge særlig vægt på i den videre planlægning, er:

  • Anvendelsesmulighederne i det udvidede bymæssige knudepunkt.
  • Principper for bebyggelsen, herunder højder, etager og placering langs Hadsundvej.
  • Sammenhængen med den øvrige bebyggelse i området og langs Hadsundvej.

Har du bemærkninger til disse fokuspunkter, eller er der andre forhold, som du mener, der skal belyses i den videre planlægning, bedes du sende dem til os.

Foreløbig tidsplan

Med udgangspunkt i fordebatten vil Aalborg Kommune udarbejde et kommuneplantillæg og et forslag til en lokalplan for den nye dagligvarebutik. Disse planer forventes udsendt i en 8 ugers offentlig høring i slutningen af 2016. Det forventes, at planforslagene kan godkendes endeligt i foråret 2017.

Deltag i debatten

Du kan fremsende idéer, synspunkter og forslag. De skal være modtaget senest 12. oktober 2016 på:

e-mail: plan.udvikling@aalborg.dk eller pr. brev til:

By- og Landskabsforvaltningen
Plan & Udvikling
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

Vi foretrækker elektronisk post (e-mail).

Hvis du har spørgsmål til planlægningen eller projektet, kan du kontak­te By- og Landskabsforvaltningen, Karen Cudrio Andreasen, tlf. 99 31 22 24, karen.andreasen@aalborg.dk.

Fordebat Hadsundvej Oversigtskort (1)