Kommuneplan forsiden

Fordebat for omdannelse af Spritfabrikken

Aalborg Kommune ønsker at igangsætte en planlægning, der muliggør en omdannelse af Spritfabrikken til en ny bydel med nye blandede bymæssige funktioner. En sådan ændring kræver en fordebat - en offentlighedsfase, hvor myndigheder, foreninger og borgere kan få lejlighed til at drøfte forslaget.

Fordebatten går forud for et eventuelt videre planlægningsarbejde, med udarbejdelse af tillæg til kommuneplanen, hvor der søges redegjort for ændringen af anvendelsesbestemmelserne, ændringer i kommuneplanrammer samt en lokalplan der forholder sig mere detaljeret til bestemmelserne for byggeret, detailhandel (størrelse, placering mv.), trafikafvikling og parkering, arkitektur samt udformningen af de omkringliggende arealer.

Derfor gennemføres en fordebat, hvor alle i perioden fra den 23. marts til den 13. april 2015 har mulighed for at komme med ideer, synspunkter og forslag til brug for den videre proces.

Hvad går projektet ud på?

Spritfabrikken skal omdannes til en ny bydel hvor de tidligere produkti-onsbygninger indgår som et væsentligt identitetsskabende element i området. En gennemarbejdet plan for udnyttelse og bevaring af hovedparten af de eksisterende bygninger, er forudsætningen for at skabe en bydel som på en tidssvarende måde integrerer det tidligere industrianlæg i Vestbyen. Projektet skal ses som en vigtig fortsættelse af omdannelsen af de øvrige industriområder langs Aalborgs havnefront til nye bydele som indeholder boliger, butikker, institutioner, kulturtilbud og rekreative faciliteter.

Spritfabrikken er blevet solgt til en privat bygherre, som ønsker at opføre en række forskellige butikstyper: en mindre dagligvarebutik , et dagligvaremarked, møbelbutik, salg af egen produktion, og et butikshotel.

Desuden overvejes det at flytte Aalborg Teater til området, etablering af en kunsthal med værksteder m.m., boliger, hotel, restauranter og kontorerhverv. Der ønskes eventuelt mulighed for at kunne opføre enkelte højhuse på over 10 etager og 35 meter.

Der skal sikres gode byrum mellem bygningerne, som tilgodeser gående og cyklister, sikrer adgang til og langs fjorden og giver mulighed for, at bylivet kan udfolde sig.

Vejadgangen skal primært ske fra Strandvejen. Her skal udarbejdes en løsning på den trafikale afvikling, der sikrer adgang til området, samtidig med, at området skal hænge fysisk sammen med den øvrige del af Vestbyen – ikke mindst for gående og cyklister. Desuden skal der skabes optimale muligheder for udnyttelsen af nærheden til det kommende letbaneknudepunkt på Kastetvej, nærbanestationen og den kommende cykel- og gangforbindelse på jernbanebroen.

Parkeringen i området foreslås løst ved underjordiske løsninger i området suppleret med en parkeringsløsning  (p-hus) i Fjordmarken.

Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer

Kommuneplanens hovedstruktur giver i dag ikke mulighed for etablering af butikker i Spritfabrikkens område. Der ønskes derfor skabt mulighed for at etablere en dagligvarebutik i området.

Desuden vil ønsket om opførelse af et eller flere højhuse på Spritfabrikkens område nødvendigøre ændringer i kommuneplanens bestemmelse om højhuse. Endvidere vil den ønskede omdannelse af området til blandede bymæssige formål betyde, at den gældende kommuneplanramme for Spritfabrikken skal ændres.

Desuden vil ønsket om etablering af et p-hus i Fjordmarken ligeledes betyde en ændring af kommuneplanrammerne for dette område.

Endelig vil en eventuel etablering af en fodgængertunnel og tilhørende trappeanlæg nødvendiggøre ændringer i kommuneplanrammerne for banearealet.

Det videre forløb

På baggrund af fordebatten beslutter By- og Landskabsudvalget, om der skal arbejdes videre med planlægningen på Spritfabrikken. I bekræftende fald vil Aalborg Kommune igangsætte den mere detaljerede proces for projektet.

Der skal således udarbejdes tillæg til kommuneplanen, hvor der redegøres for ændringerne samt en lokalplan, der forholder sig mere detaljeret til bestemmelserne for detailhandel (størrelse, placering mv.), bygningsbevaring, trafikafvikling og parkering, arkitektur samt udformningen af de omkringliggende arealer. Lokalplan og kommuneplantillæg vil også komme i offentlig høring, og borgerne vil her få mulighed for at give deres mening til kende i forhold til det konkrete projekt.

Spørgsmål til debat  

Hvad kan du se af fordele og ulemper ved omdannelsen af Spritfabrikken forhold til området og byen i det hele taget?

Hvad synes du om planerne om nye butikker på Spritfabrikken?  

Skal vi have højhuse i den nye bydel?

Foreløbig tidsplan

Med udgangspunkt i fordebatten vil Aalborg Kommune igangsætte en mere detaljeret planlægning for ændringerne. En sådan planlægning vil omfatte et forslag til kommuneplantillæg (med evt. VVM-redegørelse/miljørapport, hovedstrukturændring og rammeudvidelser), et forslag til lokalplan samt et udkast til miljøgodkendelse. Disse planer udsendes i en offentlig høring efter sommer 2015. Det forventes at planforslaget kan godkendes endeligt ultimo 2015.

Deltag i debatten

Du kan fremsende idéer, synspunkter og forslag. De skal være modtaget senest 13. april 2015 på: e-mail: plan.udvikling@aalborg.dk eller pr. brev til: By- og Landskabsforvaltningen Plan & Udvikling Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Vi foretrækker elektronisk post (e-mail).

Hvis du har spørgsmål til planlægningen eller projektet kan du kontakte By- og Landskabsforvaltningen, Thomas Birket-Smith, tlf. 99 31 20 40, thomas.birket-smith@aalborg.dk

 

 Sprit _10
 
Luftfoto af Spritfabrikken