Kommuneplan forsiden

Tillæg 3.015 for landingsplads for lægehelikoptere, Mølholmsvej med VVM og MV

Byrådet godkendte den 23. februar 2015 kommuneplantillæg 3.015 med miljørapport (VVM og MV) for etablering af en landingsplads (heliport) til brug for HEMS-operationer, ved Mølholmsvej - vest for Renseanlæg Vest (Helicopter Emergency Medical Service). HEMS-operationerne udføres som en del af en landdækkende ordning til transport af patienter med lægehelikoptere i Danmark, som udføres af både lægehelikoptere (EC135) og militærhelikoptere (EH 101).

Planen består af:

- Redegørelse for tillæg 3.015
- Retningslinie 13.9 Landingsplads for lægehelikoptere, Mølholmsvej
- Kommuneplanramme 3.4.A1, Fjordengene

Samtidig med kommuneplantillægget godkendte byrådet lokalplan 3-4-103, Landingsplads for lægehelikoptere, Mølholmsvej, Mølholm.

Planen er først og fremmest tænkt som en digital plan. Det er dog op til dig selv, hvorvidt du ønsker at læse planen på skærmen eller du vil udskrive den. Ønsker du en pdf- fil af det samlede tillæg, så tryk her.

Kommuneplanen er baseret på analyser
I forbindelse med kommuneplantillæg 3.015 er der udarbejdet en miljørapport (VVM og MV). Rapporten indeholder en VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet) og en miljøvurdering (MV) efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det hele er samlet i en og samme rapport. Klik her for at se den samlede rapport.

Klagefrist
Afgørelsen om godkendelsen af kommuneplantillægget kan, for så vidt angår retlige forhold påklages til Natur- og Miljøklagenævnet senest den 1. april 2015.

Du klager gennem Klageportalen, som du har adgang til via borger.dk og virk.dk. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Der er også et link til Klageportalen på forsiden af Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Aalborg Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500,- kr. Se Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Hvis planen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra annonceringsdatoen dvs. senest den 4. september 2015.

Supplerende spørgsmål kan rettes til Anne-Vibeke Skovmark, tlf. 9931 2243, eller e-mail: anne-vibeke.skovmark@aalborg.dk

By- og Landskabsforvaltningen
Plan & Udvikling
Stigsborg Brygge 5
Postboks 219
9400 Nørresundby

E-mail: plan.udvikling@aalborg.dk

Helikopter
Lægehelikopter EC135.
forsvarets helikopter
Forsvarets helikopter EH101.
23-02-2015