Kommuneplan forsiden

Kommuneplantillæg 10.012 - Byudviklingsplan for Nibe

Den 25. april 2016 er kommuneplantillæg 10.012 - Byudviklingsplan for Nibe godkendt af byrådet.

Planen består af:

Planen er først og fremmest tænkt som en digital plan. Det er dog op til dig selv, hvorvidt du ønsker at læse planen på skærmen, eller du vil udskrive den. Ønsker du en pdf-fil af det samlede tillæg, så tryk her.

Har du spørgsmål om planens indhold eller til planens brug, er du velkommen til at kontakte Tina Adamsen, tlf. 9931 2233.

Offentlighedsfase
I forbindelse med offentlighedsfasen er indkommet 15 bemærkninger til planen. De er samlet her.

I offentlighedsfasen er afholdt et borgermøde på Idræts- og Kulturcentret. Kommentarer fra borgermødet er samlet her.

I forbindelse med en supplerende høring for området ved svømmehallen er indkommet 11 bemærkninger. De er samlet her.

Klagevejledning
Afgørelsen om godkendelsen af kommuneplantillægget kan, for så vidt angår retlige forhold påklages til Natur- og Miljøklagenævnet senest den 1. juni 2016.

Du klager gennem Klageportalen, som du har adgang til via borger.dk og virk.dk. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Der er også et link til Klageportalen på forsiden af Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Aalborg Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500,- kr. Se Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Hvis planen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra annonceringsdatoen dvs. senest den 4. november 2016.

 

 

Nyhedsbrev

Nyhedsbrev2

Nyhedsbrev3

Nyhedsbrev4
25-04-2016
Andre planer