Kommuneplan forsiden

Deltag i debatten – Erhvervsområdet ved AKAFA i Svenstrup

Aalborg Kommune ønsker at igangsætte en planlægning for udvidelse af erhvervsområdet ved AKAFA i Svenstrup.

Erhvervsområdet er placeret midt i Svenstrup omkredset af Godthåbsvej, Lobovej og Svenstrup Skolevej. Erhvervsområdet ligger mellem et stort boligområde, Svenstrup Skole, byens centerområde og det rekreative område ved Guldbækken. Derfor skal man være særlig opmærksom på dispositioner, der kan medføre øgede miljømæssige eller trafikale påvirkninger i de omkringliggende områder.

Aalborg Kommune har modtaget en henvendelse fra Arla Foods AKAFA, der ønsker at udvide deres produktion. I den forbindelse ønsker de at udvide erhvervsområdets afgrænsning, nedbryde dele af eksisterende bygninger og bygge nye bygninger samt ændre på den interne trafikstruktur på virksomheden.

 Kort _AKAFA
– orange afgræsning viser forslag til evt. ny afgrænsning af erhvervsområdet
–blå skraveret område er det eksisterende erhvervsområde.

Som udgangspunkt for debatten om ændringerne i erhvervsområdet, har Arla på nedenstående principskit-ser vist deres ønsker til virksomhedens fremtidige ændringer:

 Fjernes

   Nyt
Nedbrydningsmodel set fra sydvest
- hvor røde bygninger viser eksisterende bygninger, der  ønskes fjernet.
  Nybygningsmodel set fra sydvest
– hvor blå bygninger viser nye bygninger, der ønskes opført.

Den kommende planlægning skal blandt andet tages højde for sammenhæng til naboområder, de trafikale og miljømæssige konsekvenser for nærområderne, erhvervsområdets visuelle påvirkninger m.m.

Beskrivelse af den kommende planlægning

I forbindelse med en kommende planlægning i området skal bl.a. afklares:

  • Hvordan afgrænser vi erhvervsområdet?
  • Hvordan udformes området, så det minimere evt. gener for naboer?
  • Hvordan trafikafviklingen skal være, og er der behovet for evt. afværgeforanstaltninger?

Der skal udarbejdes et kommuneplantillæg, der sikrer helheden og sammenhængen mellem planlægningen i erhvervsområdet og øvrige områder i Svenstrup m.m. Kommuneplantillægget har desuden til formål at sikre en nærmere definition af erhvervsområdets afgræsning og det ønskede indhold til rammerne for hvordan erhvervsområdet kan udnyttes.

I forbindelse med projektet skal der udarbejdes en lokalplan, der blandt andet skal sikre mulighed for ændringen af erhvervsområdet. Derudover skal planen fastsætte rammerne for, hvordan der kan opføres en erhvervsbebyggelse, der indpasses i området på en måde, som udnytter de særlige kvaliteter i byen og respekterer omgivelserne.

Spørgsmål til debat

  • Hvad er dine ønsker til områdets indhold og udnyttelse?
  • Hvad kan du se af fordele og ulemper ved ændringen - både i forhold til erhvervsområdet og Svenstrup i det hele taget?
  • Er særlige forhold der bør tages hensyn til i den kommende planlægning?

Foreløbig tidsplan
Med udgangspunkt i fordebatten vil Aalborg Kommune igangsætte en mere detaljeret planlægning for ændringerne. En sådan planlægning vil omfatte et forslag til kommuneplantillæg med rammeændringer og et forslag til lokalplan.

Disse planer udsendes i en 8 ugers offentlig høring i efteråret 2015. Det forventes, at planforslagene kan godkendes endeligt ultimo 2015.

Deltag i debatten
Hvis du har spørgsmål til planlægningen eller projektet kan du kontakte By- og Landskabsforvaltningen, Charlotte Zeth Andersen, tlf. 99 31 22 11, charlotte.zeth@aalborg.dk.

Du kan fremsende idéer, synspunkter og forslag. De skal være modtaget senest 22. april 2015 på:
e-mail: plan.udvikling@aalborg.dk eller pr. brev til:

By- og Landskabsforvaltningen
Plan & Udvikling
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

19-03-2015