Kommuneplan forsiden

Fordebat - Byudvikling i Sohngårdsholmsområdet

Sohngårdsholmsområdet indgår i vækstaksen, og +BUS kommer til at køre gennem bydelen. Derfor tænkes området gradvist at skifte karakter fra forstad til mere tæt by.

Et særligt potentiale er den landskabelige beliggenhed på bakken - i forbindelse med Sohngårdsholmsparken og den gamle golfbane.  

Med dette udgangspunkt har By- og Landskabsudvalget besluttet at afholde en fordebat fra d. 16. november til den 14. december 2016. Formålet er at indkalde idéer og forslag til en ny byudviklingsstrategi for området.

Hvilke byudviklingspotentialer ser vi?

Visionen er en gradvis urbanisering og opgradering af Sohngårdsholmsområdet - blandt andet med henblik på at understøtte passagergrundlaget for +BUS. Dette i form af en byudvikling hvor fortætning, bæredygtig mobilitet og bykvalitet går hånd i hånd.

Og når vi taler bykvalitet, så er der især et ønske om at byområderne omkring den gamle golfbane får mere ud af de potentialer, der ligger i landskabet og parken.

Konkret er der flere aktuelle og potentielle byudviklingsarealer i spil; herunder især det tidligere universitetsområde ved Sohngårdsholmsvej og de kommunalt ejede arealer langs Universitetsboulevarden.

Spørgsmål til debat

Der er udarbejdet en debatfolder med særligt fokus på følgende spørgsmål:

  • Hvordan kan by og park flettes bedre sammen?
  • Hvad skal der ske på det tidligere universitetsområde ved Sohngårdsholmsvej?
  • Hvordan kan byudvikling langs Universitetsboulevarden blive en gevinst for byen?
  • Skal der være mulighed for flere højhuse i Sohngårdsholmsområdet?
  • Hvordan skal bydelscenteret ved Grønlands Torv udvikles fremadrettet?
  • Hvad skal der til, for at man trives som beboer – også når bydelen ændrer karakter?
  • Hvad skal der til, for at transport med bus og cykel bliver et godt alternativ til bilen?

Den videre proces

Med udgangspunkt i fordebattens resultat vil Aalborg Kommune udarbejde en byudviklingsstrategi for det samlede byområde efterfulgt af kommuneplantillæg og lokalplaner for delområder.

De første konkrete planforslag forventes udsendt i en 8 ugers offentlig høring medio 2017, med henblik på, at planerne kan godkendes endeligt i slutningen af 2017.

Deltag i debatten

Du kan fremsende idéer, synspunkter og forslag. De skal være modtaget senest 14. december 2016 på:

e-mail: plan.udvikling@aalborg.dk eller pr. brev til:

By- og Landskabsforvaltningen
Plan & Udvikling
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

Vi foretrækker elektronisk post (e-mail).

Hvis du har spørgsmål vedr. fordebatten og den kommende planproces, kan du kontak­te By- og Landskabsforvaltningen, Annette Rosenbæk, tlf. 9931 2212 / 2520 2212, annette.rosenbaek@aalborg.dk.

Sohngaardsholmsomraadet Kort Til Kptillaeg

10-11-2016
Planforslag
Du kan se debatfolderen om byudvikling på Sohngårdsholm her.