Kommuneplan forsiden

Tillæg 5.021 - Byudviklingsplan for Vestbjerg med miljørapport

Aalborg Byråd godkendte 28. maj 2018 kommuneplantillæg 5.021 for Vestbjerg by. 

Planen består af:

Planen er først og fremmest tænkt som en digital plan. Det er dog op til dig selv, hvorvidt du ønsker at læse planen på skærmen, eller du vil udskrive den. Ønsker du en pdf-fil af det samlede tillæg, så tryk her.

Har du spørgsmål om planens indhold eller brug, er du velkommen til at kontakte Tina Adamsen, tlf. 9931 2233.

Fordebat og offentlig høring af kommuneplanforslag
I perioden 2. november til 30. november 2016 har der været afholdt fordebat om byudviklingsplanen for Vestbjerg. I forbindelse med fordebatten er indkommet 138 bemærkninger til planen. De er samlet her. Henvendelserne er behandlet af By- og Landskabsudvalget 20. april 2017.

I fordebatfasen har der været afholdt et borgermøde på Vestbjerg Skole 16. november 2016. Kommentarer fra borgermødet er samlet her.

I perioden 18. december 2017 til 16. februar 2018 har forslag til kommuneplantillæg været i offentlig høring. Der er indkommet 17 bemærkninger til forslaget. De er samlet her. Henvendelserne er behandlet politisk i forbindelse med godkendelse af kommuneplantillægget.

I offentlighedsfasen har været afholdt et borgermøde på Vestbjerg Skole 22. januar 2018.

Klagevejledning
Afgørelsen om godkendelsen af kommuneplantillægget kan for så vidt angår retlige spørgsmål påklages til Planklagenævnet.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Klager skal være indsendt senest 29. juni 2018.  Det koster et gebyr at klage. Læs mere om klageregler og gebyrer på www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet.

Hvad kan du klage over?
Du skal være klageberettiget for at kunne klage, dvs. have en væsentlig retlig interesse i sagens udfald.

Derudover kan du kun klage over retlige spørgsmål, jf. Planlovens § 58-62. Det vil sige, at du for eksempel kan klage over afgørelser, hvis du mener, at kommunen har fejlfortolket loven eller planbestemmelser, eller ikke har overholdt de gældende procedure- og kompetenceregler. Du kan ikke klage over, at du er uenig i kommunens beslutning. Det er Planklagenævnet, der vurderer, om din klage omfatter et retslig spørgsmål.

Klageportalen
Du sender klagen til Planklagenævnet via Klageportalen. Efterfølgende kommunikation om klagen sker også gennem Klageportalen. Du kan finde Klageportalen via www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet.

Hvis du er undtaget for digital selvbetjening og derfor ønsker at klage uden at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aalborg Kommune, Plan & Udvikling. Vi videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Søgsmål
Hvis planen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra annonceringsdatoen dvs. senest den 1. december 2018.

 

BoligBørn _MejlstedvejErhverv1Blomsterbakken _indkøb
28-05-2018
Andre planer