Kommuneplan forsiden

Kommuneplantillæg 2.015 for udvidelse af Aalborg Lufthavn

Byrådet godkendte den 27. maj 2013 kommuneplantillæg 2.015 med VVM-redegørelse, miljøvurdering og Natura 2000 konsekvensvurdering for udvidelse af Aalborg Lufthavn.

Planen består af:
- Redegørelse for tillæg 2.015
- Retningslinie 7.1.7 - Butikker ved trafikanlæg og lignende
- Retningslinie 13.6 Aalborg Lufthavn
- Bydelsbeskrivelse Lindholm
- Kommuneplanramme 2.4.O2 Aalborg Lufthavn
- Kommuneplanramme 2.4.H2 Hangarområdet
- Kommuneplanramme 2.4.H3 Lervej

Sammen med kommuneplantillægget godkendte byrådet lokalplan 2-4-104, Aalborg Lufthavn med Redegørelse for bæredygtighed. Se mere om lokalplanen her.

Planen er først og fremmest tænkt som en digital plan. Det er dog op til dig selv, hvorvidt du ønsker at læse planen på skærmen eller du vil udskrive den. Ønsker du en pdf-fil af det samlede tillæg, så tryk her.

Ændringer af planen
I forbindelse med offentlighedsfasen i perioden fra den 6. februar til den 3. april 2013, modtog kommunen 4 indsigelser/bemærkninger til de offentliggjorte planforslag. Indsigelserne er behandlet/vurderet i forbindelse med byrådets godkendelse af planen. Læs mere her.

I forhold til forslag til kommuneplantillæg med Miljørapport - VVM og MV (januar 2013), er der, ud over redaktionelle justeringer og korrektioner, foretaget følgende ændringer:

- Det er relevante steder tilføjet, at der mellem forligspartierne i Folketinget er indgået aftale om finansiering af banebetjening af Aalborg Lufthavn.
- I rammeområde 2.4.O2, afsnittet om ”Byggemuligheder” tilføjes, at hotel må opføres i max. 16 m’s højde, idet tårne, kupler mv. må opføres i max. 20 m’s højde. I overensstemmelse hermed, er illustrationsskitsen til retningslinie 13.6 justeret.

I forbindelse med den endelige vedtagelse af kommuneplantillægget er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse, som opfølgning på miljøvurderingen. Den sammenfattende redegørelse er indsats som afsnit 24 i Miljørapport - VVM og MV.

Kommuneplantillægget er baseret på analyser
I forbindelse med kommuneplantillæg 2.015 er der udarbejdet en Miljørapport - VVM og MV. Rapporten indeholder en VVM-redegørelse (Vurdering af virkninger på Miljøet), miljøvurdering (efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer) samt en Natura 2000 konsekvensvurdering. Det hele er samlet i en og samme rapport. Klik her for at se den samlede rapport og bilag tryk her.

Klik her, hvis du ønsker at læse mere om, hvad en VVM-redegørelse og en Miljøvurdering er.

VVM-tilladelse
Som følge af godkendelsen af kommuneplantillæg 2.015 med VVM-redegørelse, miljøvurdering og Natura 2000 konsekvensvurdering for en udvidelse af Aalborg Lufthavn, har Aalborg kommune samtidig meddelt en VVM-tilladelse til projektet. Se VVM-tilladelsen her.

Klage
Afgørelsen om godkendelsen af kommuneplantillægget kan for så vidt angår retlige spørgsmål påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal sendes til Aalborg kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Plan og Byg, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby eller pr. mail plan.byg@aalborg.dk

Klagen skal være modtaget senest den 3. juli 2013. Kommunen sørger herefter for, at klagen videresendes til Natur- og Miljøklagenævnet.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500,- kr. Se Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk 

Hvis planerne og VVM-tilladelsen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra annonceringsdatoen dvs. senest den 5. december 2013.


Landingsbane - Aalborg Lufthavn.

Ankomstterminal - Aalborg Lufthavn.
27-05-2013
Andre planer