Kommuneplan forsiden

Tillæg 10.013 for nedlagt sygehus i Nibe

Den 23. februar 2015 er kommuneplantillæg 10.013 for et område ved Sygehusvej i Nibe (det tidligere sygehus) godkendt af byrådet.

Planen består af:

Sammen med kommuneplantillægget godkendte byrådet lokalplan lokalplan 10-1-106.

Planen er først og fremmest tænkt som en digital plan. Det er dog op til dig selv, hvorvidt du ønsker at læse planen på skærmen, eller du vil udskrive den. Ønsker du en pdf-fil af det samlede tillæg, så tryk her.

Har du spørgsmål om planens indhold eller til planens brug, er du velkommen til at kontakte Tina Adamsen, tlf. 9931 2233.

Klagevejledning
Afgørelsen om godkendelsen af kommuneplantillægget kan, for så vidt angår retlige forhold påklages til Natur- og Miljøklagenævnet senest den 1. april 2015.

Du klager gennem Klageportalen, som du har adgang til via borger.dk og virk.dk. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Der er også et link til Klageportalen på forsiden af Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Aalborg Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500,- kr. Se Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Hvis planen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra annonceringsdatoen dvs. senest den 4. september 2015.

 

23-02-2015