Kommuneplan forsiden

Fordebat for udvidelse af boligområde i Nibe - syd for Eventyrbakken

Aalborg Kommune ønsker at undersøge muligheden for udstykning og planlægning for boliger i den sydlige del af Nibe.

På matr. nr. 7a Grysted By, Vokslev har ejeren ønske om at bygge boliger. Området er ca. 4,3 ha og ligger i landzone.

 Kortbilag Nibe Fordebat Tegnebraet 1

Det område, der ønskes inddraget til boligformål, er markeret på ovenstående kort med en gul cirkel. På kortet er også vist eksisterende kommuneplanrammer. Arealer markeret med orange er boligområder og arealer markeret med grøn er rekreative områder.

For at kunne inddrage det pågældende areal til boligformål skal der udarbejdes et kommuneplantillæg, så det bliver en integreret del af den eksisterende afgrænsning af Nibe.

Som en del af dette arbejde vil den eksisterende kommuneplanramme 10.1.B13 Eventyrbakken blive udvidet til at omfatte det ny areal. Der vil også skulle udarbejdes en lokalplan for området.

På baggrund af dette gennemføres en fordebat, hvor alle i perioden 13. maj til 10. juni 2020 har mulighed for at komme med idéer, synspunkter og forslag til brug i det videre planarbejde.

Spørgsmål til debat

  • Hvad betyder et nyt område til boliger for Nibe?
  • Er der særlige forhold, der skal tages hensyn til i planlægningen?

Har du bemærkninger til disse emner, eller er der andre forhold, som du mener, der skal belyses i den videre planlægning, så send dem til os, så de kan indgå i det videre arbejde.

Deltag i debatten
Du kan fremsende idéer, synspunkter og forslag. De skal være modtaget senest 10. juni 2020 på: plan.udvikling@aalborg.dk

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål til planlægningen er du velkommen til at kontakte By- og Landskabsforvaltningen, Tina Adamsen, tlf. 99 31 22 33, plan.udvikling@aalborg.dk.

Foreløbig tidsplan
Med udgangspunkt i fordebatten vil Aalborg Kommune udarbejde et kommuneplantillæg og lokalplan, som udsendes i en 8 ugers offentlig høring i løbet af 2021. Det forventes, at planforslagene kan godkendes endeligt ultimo 2021.