Kommuneplan forsiden

Tillæg 4.033 for Eternitten

Aalborg Byråd har den 26. januar godkendt et kommuneplantillæg for Eternitten.

Planen består af:

Kommuneplantillægget følger Lokalplan 4-2-111 for den sydvestlige del af Eternitten og Vandværksparken.

Planen er først og fremmest tænkt som en digital plan. Det er dog op til dig selv, hvorvidt du ønsker at læse planen på skærmen, eller du vil udskrive den. Ønsker du en pdf-fil af det samlede tillæg, så tryk her.

Har du spørgsmål til planens indhold eller brug, er du velkommen til at kontakte Annette Rosenbæk, tlf. 99312212.

Miljøvurdering
Lov om "Miljøvurdering af planer og programmer" opstiller kriterier for, hvilke planer og programmer, der kræver udarbejdelse af en miljøvurdering med det formål at fremme bæredygtig udvikling.

For at danne et overblik over, om lokalplan og kommuneplantillæg kan få en væsentlig miljømæssig betydning, er der foretaget en screening af planforslagene. Resultatet er, at der er udarbejdet en miljøvurdering (miljørapport), som beskriver, hvordan planernes realisering forventes at påvirke miljøet, og hvordan planernes miljøpåvirkninger skal overvåges.

Miljørapporten er indsat som Bilag 5 i Lokalplan 4-2-111.

Klagevejledning
Afgørelsen om godkendelsen af kommuneplantillægget kan for så vidt angår retlige forhold påklages til Natur- og Miljøklagenævnet senest den 4. marts 2014.

Du klager gennem Klageportalen, som du har adgang til via borger.dk og virk.dk. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Der er også et link til Klageportalen på forsiden af Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Aalborg Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500,- kr. Se Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Hvis planen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra annonceringsdatoen dvs. senest den 4. august 2015.

26-01-2015