Kommuneplan forsiden

Tillæg 9.015 Byudviklingsplan for Hals med miljørapport

Aalborg Byråd godkendte den 10. december 2018 kommuneplantillæg nr. 9.015 Byudviklingsplan for Hals.

Planen består af:

Planen er først og fremmest tænkt som en digital plan. Det er dog op til dig selv, hvorvidt du ønsker at læse planen på skærmen, eller du vil udskrive den. Ønsker du en pdf-fil af det samlede tillæg, så tryk her.

Har du spørgsmål til planens indhold eller brug, er du velkommen til at kontakte Alex Tolstrup, tlf. 9931 2085.

Høring af kommuneplanforslag
Du kan læse om processen indtil offentliggørelse af planforslaget under "Baggrund og formål" i redegørelsen.

I perioden 31. august til 26. oktober 2018 har planforslaget været fremlagt i offentlig høring. Kommunen modtog seks bemærkninger/indsigelser af forskellig karakter. Alle henvendelser er behandlet politisk i forbindelse med godkendelsen af kommuneplantillægget. Et par af bemærkninger har givet anledning til mindre justeringer.  

I offentlighedsfasen blev afholdt et borgermøde på Hals Skole den 26. september 2018.

Miljøvurdering
Der er lavet en miljørapport har været i offentlig høring sammen med planen. I forbindelse med den endelige godkendelse af planen er der lavet en sammenfattende redegørelse, jf. ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)”. Denne kan ses i redegørelsen.

Klagevejledning
Afgørelsen om godkendelsen af kommuneplantillægget kan for så vidt angår retlige spørgsmål påklages til Planklagenævnet.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Klager skal være indsendt senest 11. januar 2019.  Det koster et gebyr at klage. Læs mere om klageregler og gebyrer på http://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/.

Hvad kan du klage over? 
Du skal være klageberettiget for at kunne klage, dvs. have en væsentlig retlig interesse i sagens udfald.

Derudover kan du kun klage over retlige spørgsmål, jf. Planlovens § 58-62. Det vil sige, at du for eksempel kan klage over afgørelser, hvis du mener, at kommunen har fejlfortolket loven eller planbestemmelser, eller ikke har overholdt de gældende procedure- og kompetenceregler. Du kan ikke klage over, at du er uenig i kommunens beslutning. Det er Planklagenævnet, der vurderer, om din klage omfatter et retslig spørgsmål.

Klageportalen 
Du sender klagen til Planklagenævnet via Klageportalen. Efterfølgende kommunikation om klagen sker også gennem Klageportalen. Du kan finde Klageportalen via http://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/.

Hvis du er undtaget for digital selvbetjening og derfor ønsker at klage uden at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aalborg Kommune, Plan & Udvikling. Vi videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Søgsmål 
Hvis planen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra annonceringsdatoen dvs. senest den 14. juni 2019.

10-12-2018