Kommuneplan forsiden

Tillæg 5.020 - Byudviklingsplan for Vodskov med miljørapport

Aalborg Byråd godkendte 13. august 2018 kommuneplantillæg 5.020 for Vodskov by.

Den politiske behandling af sagen kan ses her og indsigelserne kan ses her.

Hele byudviklingsplanen består af:

Planen er først og fremmest tænkt som en digital plan. Det er dog op til dig selv, hvorvidt du ønsker at læse planen på skærmen, eller om du vil udskrive den. Ønsker du en pdf-fil af det samlede tillæg, så tryk her.

Har du spørgsmål til planens indhold eller brug, er du velkommen til at kontakte Anne-Vibeke Skovmark tryk her.

Fordebat og offentlig høringer af kommuneplanforslag
I perioden fra 23. november til 21. december 2016 har der været afholdt en fordebat om byudviklingsplanen i form af et kommuneplantillæg for Vodskov By. I fordebatten modtog Aalborg Kommune 34 bemærkninger. Se bemærkningerne m.m. fra fordebatten herunder bemærkningerne fra borgermødet her. Henvendelserne er behandlet af By- og Landskabsudvalget 23. marts 2017. Bemærkningerne til planlægningen er indgået i arbejdet med dette kommuneplantillæg. Øvrige bemærkninger er videresendt til rette myndighed i Aalborg Kommune.

Offentlige høringer
I perioden 18. december 2017 til 16. februar 2018 har planforslaget været fremlagt i offentlig høring. Der indkom 16. bemærkninger/indsigelser til forslaget. Nogle af bemærkningerne gav anledning til en supplerende hørring, som var i perioden 7. maj til 4. juni 2018. Her modtog kommunen 3 bemærkninger/indsigelser.
Alle henvendelserne er behandlet politisk i forbindelse med godkendelsen af kommuneplantillægget.

I offentlighedsfasen blev afholdt et borgermøde i Vodskov Kultur- & Idrætscenter den 15. januar 2018.

Miljøvurdering
Det er vurderet, at kommuneplantillægget ikke kun omfatter et mindre område på lokalt plan eller mindre ændringer af eksisterende planer. Der er derfor udarbejde en miljørapport for kommuneplantillægget.

Klagevejledning
Afgørelsen om godkendelsen af kommuneplantillægget kan for så vidt angår retlige spørgsmål påklages til Planklagenævnet.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Klager skal være indsendt senest 14. september 2018.  Det koster et gebyr at klage. Læs mere om klageregler og gebyrer på www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet.

Hvad kan du klage over?
Du skal være klageberettiget for at kunne klage dvs. have en væsentlig retlig interesse i sagens udfald.

Derudover kan du kun klage over retlige spørgsmål, jf. planlovens § 58-62. Det vil sige, at du for eksempel kan klage over afgørelser, hvis du mener, at kommunen har fejlfortolket loven eller planbestemmelser, eller ikke har overholdt de gældende procedure- og kompetenceregler. Du kan ikke klage over, at du er uenig i kommunens beslutning. Det er Planklagenævnet, der vurderer, om din klage omfatter et retslig spørgsmål.

Klageportalen
Du sender klagen til Planklagenævnet via Klageportalen. Efterfølgende kommunikation om klagen sker også gennem Klageportalen. Du kan finde Klageportalen via www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet.

Hvis du er undtaget for digital selvbetjening og derfor ønsker at klage uden at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aalborg Kommune, Plan & Udvikling. Vi videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Søgsmål
Hvis planen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra annonceringsdatoen dvs. senest den 17. februar 2019. 

 IMG_5350 Kirke Nyhed _200 Pixel

DSC01684_200 Pixel (1)

DSC01688_200 Pixel

Se indsigelser/bemærkninger fra offentlighedsfasen og den supplerende høring her.

Se byudviklingsplanen for Vodskov i populærudgave her.

Se debatoplæg til byudviklingsplanen for Vodskov her.

13-08-2018