Kommuneplan forsiden

Fordebat - Nyt boligområde i den nordlige del af Vadum

Aalborg Kommune har fået en ansøgning om at planlægge en ny boligudstykning i Vadum, se kort.

I kommuneplanen er Vadum udpeget som en oplandsby med byvækstpotentiale. I Vadum er status, at der ikke er nogen aktuelle planer om at realisere de eksisterende udlagte arealer til boliger i den syd-østlige del af byen, men der er efterspørgsel efter nye grunde.

Beskrivelse af projektet

Området, som ønskes omdannet og udstykket til boliger, anvendes i dag til landbrugsdrift. Der er tale om ca. 7,6 ha.

Området følger Vadum Banesti i vest og grænser op til de almene boliger på Ulrik Birchs Vej i øst. Området ligger uden for de særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplandet til Vadum Vandværk.

De nye boliger forventes at blive en blanding af parcelhuse og tæt-lav boligbebyggelse. Etager, højder mv. forventes at blive det samme som de omkringliggende bebyggelser. Det nye boligområde vil få vejadgang fra Ulrik Birchs Vej.

For at arealet kan inddrages i kommuneplanen til boligformål, skal der udarbejdes et kommuneplantillæg, der fastlægger anvendelsen af området til boligformål. På den baggrund gennemføres en fordebat, hvor alle i perioden fra 16. marts til 13. april 2016 har mulighed for at komme med idéer, synspunkter og forslag til brug for det videre planarbejde.

Hvad kigger vi særligt på i denne sag?

De forhold, som Aalborg Kommune vil lægge særlig vægt på i den videre planlægning, er:

  • Den ændrede afgrænsning af byen samt afrundingen af byen mod det åbne land.
  • Sammenhængen til Vadum Banesti og den øvrige bebyggelse.
  • Eventuel risiko for oversvømmelse på de lavest liggende arealer.

Har du bemærkninger til disse fokuspunkter, eller er der andre forhold, som du mener, der skal belyses i den videre planlægning, bedes du sende dem til os.

Foreløbig tidsplan

Med udgangspunkt i fordebatten vil Aalborg Kommune udarbejde et kommuneplantillæg og et forslag til en lokalplan for udnyttelsen af området. Disse planer forventes udsendt i en 8 ugers offentlig høring midt i 2016. Det forventes, at planforslagene kan godkendes endeligt sidst på året 2016.

Deltag i debatten

Du kan fremsende idéer, synspunkter og forslag. De skal være modtaget senest 13. april 2016 på:

e-mail: plan.udvikling@aalborg.dk eller pr. brev til:

By- og Landskabsforvaltningen
Plan & Udvikling
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

Vi foretrækker elektronisk post (e-mail).

Hvis du har spørgsmål til planlægningen eller projektet, kan du kontak­te By- og Landskabsforvaltningen, Alex Tolstrup, tlf. 99 31 20 85, alex.tolstrup@aalborg.dk

Vadum _fordebat _600px