Kommuneplan forsiden

Nyt universitetssygehus

Teknik- og Miljøudvalget har den 24. juni 2010 godkendt fordebat om Nyt Universitetssygehus i Aalborg. Der har været offentligt debat fra den 4. august til den 6. september 2010. Debatfolderen præsenterer i korte træk debatspørgsmålene og processen for planlægningen af universitetssygehuset. Debatfolderen kan ses i den blå spalte til højre.

I debatperioden modtog vi 7 kommentarer og forslag, som ligeledes kan ses i den blå spalte til højre.

Teknik- og Miljøudvalget har den 3. november 2010 vurderet, hvordan kommentarerne og forslagene kan indgå i den videre planlægning. Dagsorden og referat fra mødet kan ses i den blå spalte.

Forslag til Kommuneplantillæg og Lokalplan for det nye universitetssygehus forventes forelagt Aalborg Byråd den 24. januar 2011, hvorefter forslaget offentliggøres i 8 uger.

Baggrund
Region Nordjylland besluttede i 2007, at der skulle arbejdes for en samling af Aalborg Sygehus på én lokalitet. På grundlag af et omfattende udredningsarbejde, herunder vurdering af alternative placeringer, besluttede Regionsrådet i december 2008 at pege på Aalborg Øst som placering for et nyt Universitetssygehus. Dette blev i efteråret 2009 tiltrådt af regeringens ekspertpanel vedrørende sygehusinvesteringer.

Det nye universitetssygehus planlægges opført på et ca. 92 ha stort areal som vist på kortet mellem Selma Lagerlöfs Vej og Hadsund Landevej lige øst for Universitetet. Umiddelbart syd for området ligger arealreservationen til Egnsplanvej. Øst for Hadsund Landevej er der yderligere areal til en evt. fremtidig udbygning af Universitetssygehuset, hvis der bliver behov for det.

Læs mere om det nye universitetssygehus på Region Nordjyllands hjemmeside.

Ny kommuneplan
I dag er området udlagt til en blanding af boliger og erhverv. Der skal derfor udarbejdes et tillæg til kommuneplanen som muliggør, at området i stedet anvendes til offentlige formål i form af Universitetssygehus med naturligt tilknyttede funktioner. 

Evt. spørgsmål
Du er velkommen til skrive/maile til Teknik- og Miljøforvaltningen.

Teknik- og Miljøforvaltningen,
Plan & Byg,
Stigsborg Brygge 5,
9400 Nørresundby

E-mail: plan.byg@aalborg.dk

Spørgsmål kan også rettes direkte til Erik Møller, tlf. 9931 2216 eller på
e-mail: erm-teknik@aalborg.dk

 

 

Status
TMU - dagsorden/ref.
(PDF 250 KB)
Forslag -Fordebat
(PDF 7 MB)
Fordebatfolder (PDF 3 MB)