Kommuneplan forsiden

Ændret anvendelse i Gug Alper - Supplerende høring om boliger og rekreativt område i Gug Alper

Kommunen holdt i perioden 30. januar til 4. marts 2015 en fordebat, hvor mange kom med idéer og bemærkninger til igangsætning af en planlægning for boliger og rekreativt område i Gug Alper. På baggrund heraf godkendte By og Landskabsudvalget den 9. april 2015, at der udarbejdes forslag til kommuneplantillæg og lokalplan, der muliggør Villa Gug, 2 randbebyggelser og et rekreativt område.

Med baggrund i debatten er der arbejdet videre med bygningernes placering, stier, vejadgange m.m. Ejeren af naboarealet ønsker nu også at bringe sit område i spil til boliger, hvilket giver nye muligheder for sammenhænge, disponeringer m.m. Derfor holdes en supplerende høring, hvor alle har mulighed for at fremsætte nye idéer og bemærkninger.

V2_Illustration
Forslag til disponering af området

På matrikel 1bk, Gug by, Sdr. Tranders ønskes fortsat opført en privat villa og 2 mindre boligudstykninger. Derudover udlægges området til et fælles rekreativt landskab, som vil være forsynet med stiforbindelser og være offentligt tilgængeligt for borgerne.

På matrikel 20u, Sdr. Tranders By, Sdr. Tranders ønskes også en boligudstykning. Inddragelsen af dette område åbner mulighed for at
vælge mellem 2 alternative vejadgange til de nye boliger og Villa Gug.

Den videre proces
Der arbejdes fortsat med en fortætning med nye boliger samtidig med en udnyttelse, der understreger og styrker de grønne interesser og offentlighedens adgang.

Der skal udarbejdes et kommuneplantillæg med rammeændringer, der sikrer helhed og sammenhæng mellem planlægningen i Gug Alper og det øvrige Gug m.m. Kommuneplantillægget har desuden til formål at sikre en nærmere definition af det ønskede indhold i rammeområdet som omfatter Gug Alper. Ligeledes skal den endelige vejadgang til området afklares.

I forbindelse med projektet skal der udarbejdes en lokalplan, der blandt andet skal sikre omdannelsen af en større del af projektområdet fra landbrug til et offentligt tilgængeligt rekreativt landskab og naturområde. Derudover skal planen fastsætte rammerne for, hvordan der kan opføres en boligbebyggelse af høj arkitektonisk kvalitet, der indpasses i området på en måde, som udnytter de særlige kvaliteter i landskabet.

Disse planer udsendes i en 8 ugers offentlig høring ultimo 2015. Det forventes, at planforslagene kan godkendes endeligt medio 2016.

Deltag i debatten
Hvis du har spørgsmål til planlægningen eller projektet kan du kontak­te By- og Landskabsforvaltningen, Charlotte Zeth Andersen, tlf. 99 31 22 11, charlotte.zeth@aalborg.dk.

Du kan fremsende idéer, synspunkter og forslag. De skal være modtaget senest 11. november 2015 på:

E-mail: plan.udvikling@aalborg.dk eller pr. brev til:

By- og Landskabsforvaltningen
Plan & Udvikling
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

Andre planer
Materialer og bemærkninger fra tidligere fordebat kan findes her.