Kommuneplan forsiden

Fordebat for nyt område til rekreative formål og boliger i Ferslev

Aalborg Kommune har fået en henvendelse om igangsætning af en planlægning for etablering af et nyt område til boligformål og rekreative formål i den sydvestlige del af Ferslev.

I kommuneplanen er det i forhold til udviklingen i oplandsbyer og landsbyer fastsat, at de skal have ”frihed og fleksible rammer til at kunne rumme en lokal forankret udvikling tilpasset byens struktur, identitet og størrelse”. Det er en forudsætning, at der er en lokal forankring og opbakning til de konkrete initiativer.

Borgerforeningen i Ferslev har tidligere fået udarbejdet et forslag til en udviklingsplan for byen, hvor blandt andet omdannelse af de centralt beliggende gårde har været i fokus. En investorgruppe har nu fulgt op på tankerne i udviklingsplanen og har et ønske om dels omdannelse af eksisternde bebyggelse, men også en mindre udvidelse af byen.

Der er forslag om, at det med rød streg viste areal skal anvendes til enkelte boliger men primært til rekreative formål for områdets beboere. Der er blandt andet ønske om at inddrage en eksisterende gyllebeholder til aktiviteter.

Der er ønske om at omdanne området inden for den med hvid stiplet streg, så det kan indeholde enten en kombination af tæt/lav og åben/lav boligbebyggelse eller alternativt udelukkende åben/lav boligbebyggelse.

Ferslev _fordebat (2)

Den brune markering udgør den eksisterende afgrænsning af Ferslev og betegnes som kommuneplanramme 7.3.L1. Det område, der ønskes inddraget i kommuneplanramme 7.3.L1, er markeret med rødt på ovenstående kort.

For at kunne inddrage det pågældende areal til boligformål og rekreative formål skal der udarbejdes et kommuneplantillæg, så det bliver en integreret del af den eksisterende afgrænsning af Ferslev.

På den baggrund gennemføres en fordebat, hvor alle i perioden fra 10. september til 8. oktober 2018 har mulighed for at komme med idéer, synspunkter og forslag til brug for det videre planarbejde.

Spørgsmål til debat

  • Er der særlige forhold, der skal tages hensyn til i den kommende planlægning?
  • Er der behov for tekstmæssige justeringer af den eksisterende kommuneplanramme 7.3.L1 for den centrale del af Ferslev?

Har du bemærkninger til disse spørgsmål, eller er der andre forhold, som du mener, der skal belyses i den videre planlægning, så send dem til os, så de kan indgå i det videre arbejde.

Deltag i debatten
Hvis du har spørgsmål til planlægningen er du velkommen til at kontakte By- og Landskabsforvaltningen, Tina Adamsen, tlf. 99 31 22 33, tina.adamsen@aalborg.dk.

Du kan fremsende idéer, synspunkter og forslag. De skal være modtaget senest 8. oktober 2018 på:

e-mail: plan.udvikling@aalborg.dk

eller pr. brev til: By- og Landskabsforvaltningen Plan & Udvikling Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Vi foretrækker elektronisk post (e-mail).

Foreløbig tidsplan
Med udgangspunkt i fordebatten vil Aalborg Kommune udarbejde et kommuneplantillæg og et forslag til en lokalplan for det nye boligområde i Ferslev. Disse planer udsendes i en 8 ugers offentlig i løbet af foråret 2019.