Kommuneplan forsiden

Opsamling på fordebat – Udvidelse af aflastningsområdet City Syd, det tidligere Metro

 

By- og Landskabsudvalget har på mødet den 23. august 2018 godkendt opsamlingen på fordebatten omhandlende udvidelse af aflastningsområdet City Syd, herunder det tidligere Metro.

Udvidelse Aflastningscenter

Fordebatten forløb fra den 26. juni til den 24 juli 2018, hvor det var muligt at indsende synspunkter til debatten. Svar på bemærkningerne kan ses i referatet for den politiske behandling af fordebatten.

Aalborg kommune har modtaget en konkret ansøgning om at placere 2 nye store udvalgsvarebutikker (elektronik og sport) i den tidligere Metro bygning, der ligger på Fiskene 10 i Skalborg. Da Metro-bygningen ligger uden for afgrænsningen af aflastningsområdet City Syd, må der ikke inden for gældende plangrundlag placeres butikker i bygningen.

Aalborg Kommune benytter ansøgningen som anledning til at igangsætte en planlægning for en udvidelse af aflastningsområdet City Syd. City Syd er et regionalt handelscenter, der skal supplere Aalborg Midtby specielt med store udvalgsvarebutikker, der ikke naturligt kan indpasses i midtbyen.

Den reviderede planlov fra 2017 giver kommunerne mulighed for at udvide eksisterende aflastningsområder og udlægge nye områder. Aalborg Kommune har fået udarbejdet en Detailhandelsanalyse 2018 fra ICP, der anbefaler, at udvalgsvarehandlen i Aalborg koncentreres mest muligt i få udbudspunkter.

Derfor er det ikke en del af anbefalingen, at udlægge nye aflastningsområder i Aalborg.

Aflastningsområdet City Syd skal fremadrettet sikres og udvikles, så positionen som vigtigt regionalt handelsknudepunkt fastholdes. Det betyder, at aflastningsområdet også i fremtiden skal kunne rumme fremtidige store udvalgsvarebutikker, der mangler og hører hjemme i området.

En udvidelse af aflastningsområdet øst for Hobrovej og nord for Nibevej, vil på grund af den store barrierevirkning fra de overordnede veje ikke styrke aflastningsområdet men derimod udvande det og skabe nye mindre løsrevne butiksområder.

Aflastningsområdet kan med fordel udvides mod vest til de områder, der understøttes af den eksisterende infrastruktur (såvel vej som sti) i området og allerede opfattes som en del af City Syd. Det giver kun begrænsede muligheder for nybyg men skaber større rummelighed og dermed mere fleksibilitet og mulighed for omdannelse og fornyelse.

Konkret betyder det, at afgrænsningen af aflastningsområdet City Syd udvides så det kommer til at dække samme areal som Kommuneplanramme 3.6.C1 City Syd. Som konsekvens af denne udvidelse fjernes muligheden for placering af butikker til særlig pladskrævende varer i City Syd. Butikker i City Syd med pladskrævende varer, fx byggemarkeder, møbelbutikker mv. betragtes her som udvalgsvarebutikker.

Materialet som blev sendt ud i fordebat kan ses som pdf via dette link 

Foreløbig tidsplan

Med udgangspunkt i fordebatten vil Aalborg Kommune udarbejde et forslag til kommuneplantillæg og lokalplan, der viderefører eksisterende rammer men ændrer anvendelsen pladskrævende varegrupper til udvalgsvarer. Forslag til kommuneplantillæg forventes udsendt i en 8 ugers offentlig høring i 2018. Det forventes, at planforslaget kan godkendes endeligt primo 2019.

I den offentlige høring vil der igen være mulighed for at fremsende indsigelser og bemærkninger, der vil indgå i den politiske behandling af planernes endelige godkendelse.

Her kan ”Opsamling på fordebatten” ses
Referat fra By- og Landskabsudvalgets møde kan ses på kommunens hjemmeside www.aalborg.dk under emnet Politik eller på linket Referat fra By- og Landskabsudvalgets møde d. 23. august 2018

Opsamling på fordebatten blev behandlet som pkt. 6.

Opsamling på fordebatten kan også ses digitalt ved personlig henvendelse hos:

  • Aalborg Bibliotekerne
  • Lokalbibliotekerne i Nibe, Hals og Storvorde
  • By- og Landskabsforvaltningen, Kundecentret, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby
  • BorgerServiceCentret, Rantzausgade 6, 9000 Aalborg

Hvis du har spørgsmål til planlægningen eller projektet, kan du kontak­te By- og Landskabsforvaltningen, Iben Andersen, tlf. 99 31 20 87, eller e-mail.