Kommuneplan forsiden

Ændret anvendelse af en del af erhvervsområdet ved Forchhammersvej

By- og Landskabsudvalget har på mødet 28. maj 2015 godkendt, at der igangsættes en planlægning, der giver mulighed for boliger på det gamle Tuborg-depot ved Forchhammersvej / Postmestervej.

I perioden

17. juni til den 29. juli 2015

kan du indsende synspunkter eller idéer
til det videre planlægningsarbejde

Fordebatten
By- og Landskabsudvalget behandlede på mødet en startredegørelse, der giver mulighed for opførelse af boliger på området. Udvalget besluttede, at der kunne arbejdes for mulighed for en tæt-lav boligbebyggelse på maksimalt 3 etager og med en bebyggelsesprocent på 70.

Området udgør et areal på ca. 1,3 ha.

Den kommende planlægning skal blandt andet sikre den ny bebyggelses indpasning i de omkringliggende boligområder, sikre kvalitet i opholdsarealer samt sikre at den ny bebyggelse ikke begrænser Post Danmarks aktiviteter.

Kommende ændringer
Der skal udarbejdes et kommuneplantillæg, der ændrer områdets anvendelse fra erhvervsformål til boligområde samt fastsætter rammebestemmelser for områdets udnyttelse.

I forbindelse med projektet skal der udarbejdes en lokalplan, der blandt andet skal sikre der kan opføres en boligbebyggelse, der indpasses i området på en måde under hensyntagen til naboområderne.

Spørgsmål til debat

  • Hvad er dine ønsker til områdets indhold og udnyttelse?
  • Hvad kan du se af fordele og ulemper ved ændringen - både i forhold til nærområdet og Hobrovejkvarteret i det hele taget?
  • Er der særlige forhold, der bør tages hensyn til i den kommende planlægning?

Hvis du har synspunkter eller ideer til det videre planlægningsarbejde, kan du skrive/maile til By- og Landskabsforvaltningen senest den 29. juli 2015. Supplerende spørgsmål kan rettes til Charlotte Zeth Andersen, 9931 2211, e-mail charlotte.zeth@aalborg.dk.

By- og Landskabsforvaltningen
Plan & Udvikling
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

E.mail: plan.udvikling@aalborg.dk

Kort _fordebat

28-05-2015
Andre planer