Kommuneplan forsiden

Fordebat. Lokalcenter ved Fredrik Bajers Vej/Bertil Ohlins Vej i Universitetsområdet

By og Landskabsudvalget har den 3. maj 2018 godkendt at sætte en debat om et nyt lokalcenter i Universitetsområdet igang.

Formålet med debatten er at indkalde idéer, synspunkter og forslag til den videre planlægning.

Indbydelse til debat

Aalborg Kommune ønsker at igangsætte en planlægning i Universitetsområdet, der muliggør en byfortætning med boliger, uddannelsesbygninger, bu­tikker mm. ved krydset Fredrik Bajers Vej/Bertil Ohlins Vej. Ønsket er en udløber af den overordnede strategiske planlægning der skal styrke krydset som et centralt mødested i bydelen, der får navnet 'Campus Forum'. Det ligger centralt i Universitetsområdet i Aalborg Øst og er en del af Aalborg Kommunes vækstakse. Rygraden i vækstaksen er en højklasset kollektiv trafikkorridor med den planlagte BRT-forbindelse (+BUS), som løber tværs gennem området og bl.a. får stoppested ved en nye pladsdannelse ved Campus Forum.

På den baggrund igangsættes nu en planlægning der skal muliggøre et nyt lokalcenter centralt i universitetsområdet. Udlægning af et nyt lokalcenter er omfattet af krav om foroffentlighed. Derfor gennemføres en fordebat, hvor alle har mulighed for at komme med ideer, synspunkter og forslag til brug for indholdet i den videre planlægning.

Hvad går projektet ud på?

Planlægningen skal muliggør opførelse af et nyt lokalcenter – Campus Forum – hvor der kan etableres dagligvarebutikker og andre mindre udvalgsvarebutikker med et samlet maksimalt butiksareal på 3.000 m². Dagligvarebutikker må opføres i en størrelse på op til 1.200 m². Udvalgsvarebutikker må opføres med en størrelse på op til 250 m². Derudover kan der etableres boliger, service, klinikker, institutioner, restauranter, kulturelle formål, rekreative formål, undervisning og tekniske anlæg.

Trafikken til og fra centerområdet skal sikres en god afvikling. Vejadgangen skal ske fra Fredrik Bajers Vej, der via Alfred Nobels Vej og Niels Bohrs Vej vil give adgang til det overordnede vejnet og motorve­jen.

Kp Tillaeg 4057 Lokalcenter

Forslag til afgrænsning af et nyt lokalcenter.

Det videre forløb

Bemærkninger der modtages i forbindelse med fordebatten vil gennemgå en politisk behandling. Herefter vil Aalborg Kom­mune igangsætte den mere detaljerede planlægning for projektet. Der skal så­ledes udarbejdes et tillæg til Kommuneplanen og en detaljeret lokalplan, der forholder sig til bestemmelserne for detailhandel, trafikafvikling og parke­ring, arkitektur samt udformingen af de omkringliggende arealer. Lokalplan og kommuneplantillæg vil også komme i offentlig høring, og borgerne vil her få mulighed for at give deres mening tilkende i forhold til det konkrete projekt.

Deltag i debatten

Debatperioden er fra den 4. maj til den 18. maj 2018. Vi vil gerne modtage dine idéer, synspunkter og forslag til brug for indholdet i planlægningen senest 18. maj 2018 per brev:

By- og Landskabsforvaltningen
Plan & Udvikling
Stigsborg Brygge 5
Postboks 219
9400 Nørresundby

Eller på E-mail: plan.udvikling@aalborg.dk

Hvis du har spørgsmål om planlægningen, er du velkommen til at henvende dig til:

Planlægger Mario Hesse på telefon 9931 2202